O čo ide?

Bolonský proces predstavuje spoločné úsilie verejných orgánov, univerzít, učiteľov a študentov, ako aj združení zainteresovaných strán, zamestnávateľov, agentúr pre zabezpečenie kvality, medzinárodných organizácií a inštitúcií vrátane Európskej komisie.

Zameriava sa na:

Na čo je potrebný?

Veľké rozdiely v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v Európe tradične sťažovali ľuďom využívanie kvalifikácií z jednej krajiny na hľadanie práce alebo štúdia v inej krajine. Zvýšená kompatibilita vzdelávacích systémov uľahčuje študentom a uchádzačom o zamestnanie pohyb v rámci Európy.

Bolonské reformy zároveň zvyšujú konkurencieschopnosť a atraktivitu európskych univerzít a vysokých škôl na celosvetovej úrovni.

Bolonský proces takisto podporuje modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zabezpečilo, že tieto systémy zodpovedajú potrebám meniaceho sa pracovného trhu. Je to dôležitý aspekt, keďže pomer pracovných miest, ktoré si vyžadujú zručnosti na vysokej úrovni, rastie a dopyt po inováciách a podnikaní Deutsch (de) English (en) français (fr) sa zvyšuje. 

Čo sa doteraz dosiahlo?

Pravidelné správypdf potvrdzujú, že pri uskutočňovaní reforiem sa dosiahol značný pokrok.

V Jerevane v máji 2015 ministri školstva určili štyri kľúčové priority pre budúcnosť:

  1. zlepšenie kvality a relevantnosti učenia sa a vzdelávania,
  2. podpora zamestnateľnosti absolventov škôl počas ich pracovného života,
  3. posilnenie inkluzívnosti našich systémov,
  4. vykonávanie dohodnutých štrukturálnych reforiem.

Kto je účastníkom bolonského procesu?

 Zoznam zúčastnených krajín nájdete na webovom sídle EHEA.