Informacje ogólne

Proces boloński to wspólny wysiłek organów publicznych, szkół wyższych, nauczycieli i studentów, a także organizacji zainteresowanych stron, pracodawców, organów zapewniania jakości, organizacji międzynarodowych i instytucji, w tym Komisji Europejskiej.

W procesie bolońskim główny nacisk kładzie się na:

Dlaczego jest to potrzebne?

Znaczne różnice między systemami kształcenia i szkolenia w Europie tradycyjnie utrudniają jej obywatelom wykorzystywanie kwalifikacji nabytych w jednym kraju do szukania pracy lub uczenia się w innym kraju. Dzięki większej kompatybilności między systemami edukacji studenci i osoby szukające pracy mogą łatwiej przemieszczać się w Europie.

Jednocześnie reformy w ramach procesu bolońskiego pomagają europejskim szkołom wyższym podnieść swoją konkurencyjność i atrakcyjność względem reszty świata.

Proces boloński wspiera także modernizację systemów kształcenia i szkolenia, aby zapewnić, że sprostają one potrzebom zmieniającego się rynku pracy. Jest to tym bardziej ważne, gdyż zwiększa się odsetek miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji i rośnie zapotrzebowanie na innowacyjność i przedsiębiorczość.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Jak wynika z regularnych sprawozdańpdf, poczyniono znaczne postępy w realizacji reform.

W maju 2015 r. w Erywaniu ministrowie edukacji określili cztery priorytety na przyszłość:

  1. podnoszenie jakości i znaczenia uczenia się i nauczania
  2. zwiększanie szans absolwentów na zatrudnienie przez całe ich życie zawodowe
  3. modernizacja systemów, aby sprzyjały włączeniu społecznemu
  4. realizacja uzgodnionych reform strukturalnych.

Kto bierze w tym udział?

 Lista krajów uczestniczących dostępna jest na stronach europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.