Cad é?

Comhiarracht is ea Próiseas Bologna idir údaráis phoiblí, ollscoileanna, múinteoirí, agus mic léinn, mar aon le comhlachais geallsealbhóirí, fostaitheoirí, gníomhaireachtaí dearbhaithe cáilíochta, eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus institiúidí, an Coimisiún Eorpach san áireamh.

Tá sé dírithe air seo:

Cad chuige é?

Le fada an lá bhí deacrachtaí ag Eorpaigh cáilíochtaí ó thír amháin a úsáid le cur isteach ar phost nó ar chúrsa i dtír eile de dheasca na ndifríochtaí móra idir na córais oideachais agus oiliúna san Eoraip. A bhuí le breis comhoiriúnachta idir córais oideachais tá sé níos éasca do mhic léinn agus do dhaoine atá ag cuardach poist bogadh laistigh den Eoraip.

San am céanna, de bharr na n-athchóirithe atá á dtabhairt isteach le Próiseas Bologna is iomaíche agus is tarraingtí atá ollscoileanna agus coláistí na hEorpa i leith an chuid eile den domhan.

Tacaíonn Próiseas Bologna le nuachóiriú córas oideachais agus oiliúna chun a chinntiú go sásaíonn siad na riachtanais atá i margadh saothair atá ag athrú. Tá tábhacht leis sin mar is ag méadú atá líon na bpost ina dteastaíonn ardscileanna, agus is ag borradh atá an t-éileamh ar nuáil agus fiontraíocht Deutsch (de) English (en) français (fr)

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá a lán dul chun cinn déanta i gcur chun feidhme na n-athchóirithe, rud atá léirithe sna tuarascálacha pdfrialta.

In Yerevan i mBealtaine 2015, shainaithin na hairí oideachais ceithre phríomhthosaíocht don am atá le teacht:

  1. cáilíocht agus ábharthacht na foghlama agus na múinteoireachta a fheabhsú;
  2. infhostaitheacht céimithe a chothú ar feadh a saol oibre;
  3. ár gcórais a dhéanamh níos cuimsithí;
  4. athchóirithe struchtúracha comhaontaithe a chur i bhfeidhm.

Cé hiad na baill?

 Tá liosta de na dtíortha atá páirteach ann ar fáil ar shuíomh gréasáin an limistéir.