Cesta

Boloňský proces a Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání

O co se jedná?

Boloňský proces je kolektivním úsilím veřejných orgánů, vysokých škol, pedagogů, studentů a sdružení zúčastněných subjektů, zaměstnavatelů, agentur zajišťujících kvalitu vzdělávání, mezinárodních organizací a institucí, včetně Evropské komise.

Jeho hlavním cílem:

  • zavést ve vysokoškolském vzdělávání třístupňový systém (bakalářské, magisterské, doktorské studium)
  • posílit kontrolu kvality a
  • usnadnit uznávání kvalifikací a délky studia.
Proč je to nezbytné?

Velké rozdíly v systémech vzdělávání a odborné přípravy v Evropě vždy způsobovaly problémy při uplatňování kvalifikací získaných v jedné zemi při hledání práce či návazného studia v jiném státě. Zvýšení souladu mezi těmito systémy vzdělávání usnadňuje studentům a uchazečům o práci přestěhovat se do jiné země EU.

Zároveň se tzv. boloňskými reformami přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity evropských univerzit a vyšších odborných škol pro studenty ze zbytku světa.

Boloňský proces také napomáhá modernizaci školství a odborné přípravy s cílem zajistit kompetence potřebné pro uplatnění na stále se měnícím pracovním trhu. To je velmi důležité, neboť počet pracovních míst, kde jsou zapotřebí specializované dovednosti, stále roste, podobně jako stoupá poptávka po inovativních myšlenkách a podnikatelských schopnostech

Čeho se doposud dosáhlo?

Z výsledků pravidelně vypracovávaných zpráv pdfvyplývá, že bylo v realizaci reforem dosaženo výrazného pokroku.

Na setkání ministrů školství v dubnu 2012 v Bukurešti byly stanoveny tři klíčové priority pro budoucí vývoj: mobilita, zaměstnatelnost a kvalita.

Které země se setkání EHEA účastní?

 Seznam zúčastněných zemí je k dispozici na stránkách Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA).

 

How can we help?