Vad går det ut på?

I Europa 2020-strategin har EU:s ledare enats om målet att 40 procent av alla i åldern 30–34 år ska ha en högskoleexamen eller motsvarande 2020. För att nå detta överordnade europeiska mål har EU-länderna satt upp egna nationella mål för år 2020. Målen mäts med hjälp av åtta huvudindikatorer som bidrar till utvecklingen av evidensbaserade strategier.

Varför är det viktigt?

En utbildningsnivå som är låg i internationell jämförelse kan försvaga konkurrenskraften och underminera EU:s potential för smart tillväxt (jämförbara siffror för antalet utexaminerade från högskolor visar att USA, Kanada, Japan, Korea och Australien gör mycket bättre ifrån sig än EU). Prognoserna för den europeiska arbetsmarknaden visar att runt 35 procent av alla jobb 2020 kommer att kräva högskoleexamen. År 2012 hade bara 27,6 procent av EU:s arbetskraft (mellan 25 och 64 år) sådana kvalifikationer.

Vad har man gjort hittills?

EU-länderna har nationella mål för den högre utbildningen. De redogör varje år för vad de har gjort för att nå målen i samband med den europeiska planeringsterminen. EU-kommissionen analyserar ingående EU-ländernas ekonomiska och strukturella reformprogram och ger dem sedan rekommendationer för de påföljande 12–18 månaderna.

EU-länderna står generellt inför tre stora utmaningar när de vill höja utbildningsnivåerna:

  1. De måste öka antalet personer som har tillgång till högre utbildning och se till att fler underrepresenterade samhällsgrupper söker sig till och avslutar en högre utbildning.
  2. De måste minska andelen avhopp och tiden det tar att avsluta en utbildning.
  3. De måste förbättra kvaliteten på den högre utbildningen och göra den mer relevant för att locka fler att påbörja en högre utbildning och hjälpa de studerande att avsluta sina studier.

Kommissionen håller ett öga på hindren för högre utbildningsnivåerpdf i EU-länderna och bedömer ländernas framsteg.