Za kaj gre

Voditelji EU so se v okviru strategije Evropa 2020 dogovorili, da bi do leta 2020 moralo imeti visokošolsko oz. enakovredno izobrazbo 40 % prebivalcev v starosti od 30 do 34 let. Države EU so ta cilj EU preoblikovale v nacionalne cilje glede deleža prebivalstva z visokošolsko izobrazbo do leta 2020. Uresničevanje ciljev spremljajo z osmimi krovnimi kazalniki, kar pripomore k oblikovanju politik na podlagi dejstev.

Zakaj je potrebno

Majhno število diplomantov terciarnega ali terciarnemu enakovrednega izobraževana, zlasti v primerjavi z mednarodnimi podatki (primerljivi podatki kažejo, da po številu diplomantov terciarnega izobraževanja ZDA, Kanada, Japonska, Koreja in Avstralija močno prekašajo Evropo), lahko zmanjša konkurenčnost Evrope in njen potencial za pametno gospodarsko rast. Čeprav bo po napovedih za evropski trg dela do leta 2020 za približno 35 % vseh delovnih mest treba imeti visokošolsko izobrazbo, je leta 2012 takšno izobrazbo imelo samo 27,6 % delovne sile EU (v starosti 25–64 let).

Dosedanji ukrepi

Države EU so določile nacionalne cilje glede deleža visokošolskih diplomantov. O sprejetih ukrepih za uresničevanje teh ciljev poročajo v evropskem semestru, tj. vsakoletnem ciklusu usklajevanja gospodarskih politik. Evropska komisija opravi natančno analizo programov gospodarskih in strukturnih reform, ki jih pošljejo države EU, in po potrebi pripravi priporočila za države za naslednjih 12–18 mesecev.

Na splošno morajo države EU opraviti tri glavne naloge:

  1. Povečati dostopnost visokošolskega izobraževanja: povečati število študentov in diplomantov iz družbenih skupin, ki so trenutno slabo zastopane.
  2. Znižati število osipnikov in skrajšati čas, potreben za končanje visokošolskega študija.
  3. Izboljšati kakovost in ustreznost visokošolskega izobraževanja, da bo pritegnilo več študentov in jim omogočilo uspešno dokončanje študija.

Evropska komisija spremlja izzive v zvezi z visokošolskim izobraževanjempdf v državah EU in napredek pri uresničevanju cilja v zvezi z deležem visokošolske izobrazbe.