O čo ide?

Súčasťou stratégie Európa 2020 je cieľ, na ktorom sa dohodli vedúci predstavitelia EÚ, a to že 40 % ľudí vo veku 30 až 34 rokov by do roku 2020 malo mať vysokoškolské vzdelanie alebo rovnocennú kvalifikáciu. V záujme dosiahnutia tohto „hlavného“ cieľa na európskej úrovni si krajiny EÚ stanovili vlastné vnútroštátne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020. Tieto ciele sa merajú prostredníctvom ôsmich hlavných ukazovateľov, ktoré prispievajú k rozvoju politík založených na dôkazoch.

Prečo je to potrebné?

Nízka úroveň dosiahnutého vysokoškolského alebo rovnocenného vzdelania, najmä v porovnaní s medzinárodnou úrovňou (porovnateľné údaje o počte absolventov terciárneho vzdelávania ukazujú, že USA, Kanada, Japonsko, Kórea a Austrália dosahujú lepšie výsledky ako Európa), môže narušiť konkurencieschopnosť a oslabiť potenciál Európy na vytváranie inteligentného rastu. Zatiaľ čo odhady pre európsky trh práce ukazujú, že približne 35 % všetkých pracovných miest do roku 2020 si bude vyžadovať vysokoškolskú kvalifikáciu, v roku 2012 malo takúto kvalifikáciu iba 27,6 % pracovnej sily EÚ (vo veku 25 – 64 rokov).

Čo sa doteraz dosiahlo?

Krajiny EÚ si určili vnútroštátne ciele týkajúce sa zvýšenia počtu osôb s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním a každoročne podávajú správy o opatreniach, ktoré prijali na splnenie týchto cieľov a ktoré sú súčasťou ročného cyklu koordinácie hospodárskej politiky, tzv. európskeho semestra. Európska komisia v rámci tohto procesu vykonáva podrobnú analýzu programov hospodárskych a štrukturálnych reforiem krajín EÚ a v prípade potreby vydáva odporúčania na nasledujúcich 12 – 18 mesiacov.

Vo všeobecnosti krajiny EÚ čelia trom hlavným výzvam pri zvyšovaní úrovne dosiahnutého vysokoškolského vzdelávania:

  1. rozšírenie prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu: zvýšenie účasti a absolvovania vysokej školy zo strany spoločenských skupín, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne zastúpené,
  2. zníženie miery predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky a času potrebného na jej ukončenie,

Európska komisia monitoruje výzvy, ktoré súvisia s výsledkami v oblasti vysokého školstvapdf v krajinách EÚ, ako aj pokrok na ceste k dosiahnutiu stanovených cieľov.