Par ko ir runa?

Stratēģijā “Eiropa 2020” ES vadītāji vienojās par mērķi līdz 2020. gadam panākt, lai 40 % cilvēku 30–34 vecumā būtu augstskolas vai līdzvērtīgs diploms. Lai šo ES mēroga pamatmērķi sasniegtu, ES valstis ir sev izvirzījušas pašas savus mērķus, kas jāsasniedz 2020. gadam. Šos mērķus novērtē pēc astoņiem pamata indikatoriem, kuri veicina ar pierādījumiem pamatotas politikas izstrādi.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Zems augstākās (terciārās) vai līdzvērtīgas izglītības līmenis salīdzinājumā ar starptautisko situāciju var bremzēt konkurētspēju un iedragāt gudras izaugsmes potenciālu Eiropā (salīdzināmi dati par terciārās izglītības ieguvēju skaitu rāda, ka ASV, Kanādā, Japānā, Korejā un Austrālijā ir labāki rezultāti nekā Eiropā). Eiropas darba tirgus prognozes liecina, ka līdz 2020. gadam augstākās (terciārās) izglītības līmeņa diploms būs nepieciešams ap 35 % visu darbvietu, tomēr 2012. gadā šāds diploms bija tikai 27,6 % ES darbaspēka (25–64 gadu vecumā).

Kas jau ir padarīts?

ES valstis ir izvirzījušas savus augstākās izglītības mērķus, un katru gadu ekonomikas politikas koordinācijas cikla jeb Eiropas pusgada ietvaros tās ziņo par to, kādi pasākumi ir veikti šo mērķu sasniegšanai. Šajā procesā Eiropas Komisija sīki analizē ES valstu ekonomisko un strukturālo reformu programmas un vajadzības gadījumā dod ieteikumus nākamajiem 12–18 mēnešiem.

Kopumā ES valstīm ir trīs lielas problēmas augstākās izglītības mērķu sasniegšanā.

  1. Paplašināt iespējas iegūt augstāko izglītību: raudzīties, lai vairāk nepietiekami pārstāvēto grupu vēlētos iestāties augstskolā un to pabeigtu.
  2. Samazināt augstskolas pametēju skaitu un grāda iegūšanas laiku.
  3. Uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un padarīt to atbilstošāku, lai varētu piesaistīt vairāk studentu un viņiem palīdzēt veiksmīgi pabeigt studijas.

Eiropas Komisija seko līdzi augstākās izglītības iegūšanas šķēršļiempdf, kā arī tam, kādi panākumi gūti.