Klausimo esmė

Vienas iš strategijos „Europa 2020“ tikslų, dėl kurių susitarė ES vadovai, yra iki 2020 m. pasiekti, kad 40 % 30–34 metų žmonių turėtų aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę kvalifikaciją. Kad būtų pasiektas šis pagrindinis ES lygmens tikslas, ES šalys nustatė, ką iki 2020 m. jos turėtų pasiekti nacionaliniu lygmeniu. Pažanga siekiant šių tikslų matuojama pasitelkus aštuonis pagrindinius rodiklius, kuriais remiantis gali būti formuojama faktais grindžiama politika.

Kodėl to reikia?

Dėl mažos, palyginti su kitais pasaulio regionais, tretinį arba jam lygiavertį išsilavinimą turinčių asmenų dalies (turima palyginamų duomenų apie tretinį išsilavinimą turinčių asmenų skaičių, iš kurių matyti, kad JAV, Kanados, Japonijos, Korėjos ir Australijos rezultatai yra geresni negu Europos) gali nukentėti Europos konkurencingumas ir galimybės siekti pažangaus augimo. Europos darbo rinkos prognozės rodo, kad 2020 m. apie 35 % visų darbo vietų reikės tretinį išsilavinimą atitinkančios kvalifikacijos, tačiau 2012 m. tokio lygio kvalifikaciją turėjo tik 27,6 % ES darbuotojų (25–64 metų žmonių).

Kas padaryta iki šiol?

ES šalys nustatė nacionalinius aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų skaičiaus tikslus ir kasmet per metinį ekonominės politikos koordinavimo ciklą Europos semestrą teikia ataskaitas, kokių veiksmų ėmėsi, kad šiuos tikslus pasiektų. Vykstant šiam procesui Europos Komisija nuodugniai išnagrinėja ES šalių ekonominių ir struktūrinių reformų programas ir, jei reikia, pateikia joms rekomendacijų dėl kitų 12–18 mėnesių.

Aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų skaičių norinčioms padidinti ES šalims iš esmės reikia išspręsti tris uždavinius:

  1. suteikti galimybių įgyti aukštąjį išsilavinimą platesnei visuomenei – pasiekti, kad aukštosiose mokyklose studijuotų ir jas baigtų daugiau asmenų, priklausančių toms visuomenės grupėms, kurių atstovų aukštosiose mokyklose šiuo metu yra per mažai;
  2. mažinti studijų nebaigiančių asmenų dalį ir trumpinti laiką, per kurį įgyjamas diplomas;
  3. gerinti aukštojo mokslo kokybę ir didinti jo aktualumą, kad būtų galima pritraukti daugiau studentų ir padėti jiems sėkmingai užbaigti studijas.

Europos Komisija stebi, kokių sunkumų patiria aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų skaičiaus didinimo tikslo siekiančios ES šalyspdf ir kokią pažangą jos daro.