Cad é?

Tá sprioc comhaontaithe ag ceannairí an AE, mar chuid den straitéis Eoraip 2020, go mbeidh cáilíocht ardoideachais nó a comhionann ag 40% de dhaoine san aoisghrúpa 30-34 faoi 2020. Chun an sprioc "phríomha" seo a bhaint amach ar leibhéal an AE, tá a spriocanna náisiúnta féin i dtaobh leibhéal oideachais socraithe ag tíortha an AE atá le baint amach faoi 2020. Tá ocht bpríomhtháscaire ann lena meastar na spriocanna sin, agus cuireann na táscairí céanna le forbairt beartas atá fianaise-bhunaithe.

Cad chuige é?

D'fhéadfadh sé go mbeadh bac ar iomaíochas na hEorpa agus go mbainfí an bonn dá cumas fás cliste a chothú de dheasca rátaí ísle d'oideachas tríú leibhéal nó a chomhionann, go háirithe i gcomparáid le leibhéil idirnáisiúnta (léiríonn sonraí inchomparáide maidir le líon na gcéimithe tríú leibhéal go bhfuil SAM, Ceanada, an tSeapáin, an Chóiré agus an Astráil chun cinn ar an Eoraip). Cé go léiríonn réamh-mheastacháin ar mhargadh saothair na hEorpa go mbeidh cáilíochtaí céimí tríú leibhéal de dhíth le haghaidh 35% de phoist faoi 2020, ní raibh cáilíochtaí ar an leibhéal sin ach ag 27.6% de lucht saothair an AE (d'aois 25-64) in 2012.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá spriocanna náisiúnta leagtha síos ag tíortha an AE le haghaidh leibhéal ardoideachais agus tuairiscíonn siad gach bliain maidir leis na gníomhaíochtaí atá déanta acu chun na spriocanna sin a bhaint amach mar chuid den timthriall bliantúil de chomhordú eacnamaíoch dá nglaoitear an Seimeastar Eorpach. Mar chuid den phróiseas sin, déanann an Coimisiún Eorpach anailís mhionsonraithe ar chláir eacnamaíocha agus ar athchóirithe struchtúracha thíortha an AE agus, más gá, tugann sé moltaí dóibh don chéad 12-18 mí eile.

I gcoitinne, tá trí phríomhdhúshlán roimh thíortha an AE agus iad ag iarraidh leibhéil ardoideachais a ardú:

  1. Rochtain ar ardoideachas a leathnú: rátaí rannpháirtíochta agus críochnaithe ardoideachais a mhéadú i measc grúpaí sa tsochaí atá faoi ghannionadaíocht faoi láthair.
  2. Rátaí luathfhágála a laghdú chomh maith leis an achar a thógann sé céim a chríochnú.
  3. Feabhas a chur ar cháilíocht an ardoideachais agus é a dhéanamh níos ábhartha, ionas go mbeifear in ann tuilleadh mac léinn a mhealladh agus cuidiú leo a gcuid staidéir a chur i gcrích.

Déanann an Coimisiún Eorpach faireachán ar na dúshláin a bhaineann le leibhéil ardoideachais i dtíortha an AEpdf, agus ar an dul chun cinn atá déanta i dtreo na spriocanna a bhaint amach.