Taustaa

EU-johtajat ovat päättäneet osana Eurooppa 2020 -strategiaa ottaa tavoitteeksi sen, että 30–34-vuotiaista 40 prosentilla on korkeakoulututkinto tai vastaava vuonna 2020. Tämän EU:n tason yleistavoitteen saavuttamiseksi kukin EU-maa on asettanut omat kansalliset tavoitteensa. Edistymistä mitataan kahdeksalla pääindikaattorilla, joita hyödynnetään myös näyttöön pohjautuvien toimintapolitiikkojen kehittämisessä. 

Haasteet

Korkea-asteen tai siitä vastaavien opintojen suorittaneiden osuus on kansainvälisesti vertailtuna EU:ssa alhainen (Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Australiassa heitä on suhteellisesti enemmän). Tämä voi heikentää EU:n kilpailukykyä ja haitata nk. älykästä kasvua. EU:n työmarkkinaennusteet osoittavat, että vuonna 2020 noin 35 prosenttia työtehtävistä edellyttää korkea-asteen koulutusta. Vuonna 2012 vain 27,6 prosentilla EU:n työvoimasta (25–64-vuotiaista) oli korkea-asteen tutkinto.

EU:n toimet

EU-maat raportoivat komissiolle vuosittain toimista, joihin ne ovat ryhtyneet kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on osa talouspolitiikan koordinoinnin eurooppalaista ohjausjaksoa, jossa Euroopan komissio tekee yksityiskohtaisen analyysin EU-maiden talous- ja rakenneuudistusohjelmista ja tarvittaessa antaa suosituksia seuraaville 12–18 kuukaudelle.

Yleisesti ottaen EU-mailla on kolme keskeistä haastetta korkeakoulutavoitteiden suhteen:

  1. Korkea-asteen koulutukseen pääsyn laajentaminennykyisin aliedustettuina olevien yhteiskuntaryhmien osuuden lisääminen korkea-asteen opiskelijoista ja tutkinnon suorittajista
  2. Opintojen keskeyttämisen ja opintoihin kuluvan ajan vähentäminen
  3. Korkea-asteen opintojen laadun ja hyödyllisyyden parantaminen, jotta useammat opiskelijat kiinnostuvat niistä ja suorittavat ne päätökseen.

Euroopan komissio seuraa korkea-asteen opintojen suorittamiseen EU-maissa liittyviä haasteitapdf sekä sitä, miten tavoitteiden saavuttamisessa edistytään.