Millega on tegemist?

Strateegia „Euroopa 2020” raames on ELi juhid leppinud kokku eesmärgi saavutamises, mille kohaselt peaks kõrghariduse (või samaväärse kvalifikatsiooni) omandanud 30–34-aastaste inimeste osakaal 2020. aastaks suurenema 40%-ni. Selle olulise ELi tasandi eesmärgi saavutamiseks peavad ELi liikmesriigid kehtestama oma riiklikud eesmärgid, mis tuleb saavutada 2020. aastaks. Nende saavutamist hinnatakse kaheksa peamise näitaja alusel, mis aitavad kaasa tõenditel põhineva poliitika kujundamisele. 

Miks on seda vaja?

Madal kolmanda taseme või sellega võrdväärse hariduse omandanute osakaal, võrreldes eelkõige rahvusvaheliste tasemetega (kolmanda taseme hariduse omandanute arvu võrdlusandmetest selgub, et Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan, Lõuna-Korea ja Austraalia edestavad Euroopat), võib takistada konkurentsivõimet ja õõnestada Euroopa potentsiaali aruka majanduskasvu loomisel. Kuigi Euroopa tööturu prognoosidest selgub, et aastaks 2020 on kõigist töökohtadest 35% puhul nõutav kolmanda taseme hariduse kvalifikatsioonide olemasolu, oli aastal 2012 kolmanda taseme haridust omava ELi tööjõu (vanuses 25−64 aastat) vastavaks määraks 27,6%.

Mida on seni saavutatud?

ELi liikmesriigid on kehtestanud riiklikud eesmärgid kõrghariduse omandanute arvu kohta ning nad teatavad igal aastal meetmetest, mis nad on võtnud nende eesmärkide saavutamiseks, iga-aastase majanduspoliitika koordineerimise tsükli ehk Euroopa poolaasta raames. Selle protsessi raames koostab Euroopa Komisjon üksikasjaliku analüüsi ELi liikmesriikide majandus- ja struktuurireformikavade kohta ning vajadusel esitab neile soovitused järgnevaks 12−18 kuuks.

Üldiselt seisavad ELi liikmesriigid silmitsi kolme peamise väljakutsega kõrghariduse omandanute arvu suurendamisel:

  1. kõrgharidusele laiema juurdepääsu võimaldamine – suurendada nende elanikkonnarühmade osalust kõrghariduse omandamisel ja õpingute lõpuleviimisel, mis on praegu alaesindatud
  2. vähendada koolist väljalangejate määra ning kraadi omandamiseks kuluvat aega;
  3. parandada kõrghariduse kvaliteeti ja muuta see asjakohasemaks, et pakkuda huvi suuremale õpilaste hulgale ning aidata neil õpingud edukalt lõpetada.

Euroopa Komisjon teostab järelevalvet kõrghariduse omandamisega seotud väljakutsete osaspdf ELi liikmesriikides, samuti ka nende eesmärkide saavutamiseks tehtud edusammude osas.