Περί τίνος πρόκειται;

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, οι ηγέτες της ΕΕ έθεσαν ως στόχο για το 2020 το 40 % των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Για να επιτευχθεί ο πρωταρχικός αυτός στόχος σε επίπεδο ΕΕ, οι χώρες της ΕΕ έθεσαν τους δικούς τους εθνικούς στόχους όσον αφορά τον αριθμό των πτυχιούχων έως το 2020. Για τη μέτρηση αυτών των στόχων χρησιμοποιούνται οκτώ βασικοί δείκτες, που συμβάλλουν στη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Το χαμηλό ποσοστό πτυχιούχων τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης, ιδίως σε σύγκριση με τα διεθνή επίπεδα (συγκρίσιμα δεδομένα για τον αριθμό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δείχνουν ότι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κορέα και η Αυστραλία έχουν καλύτερες επιδόσεις από την Ευρώπη), μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα και να υπονομεύει τις δυνατότητες για έξυπνη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ενώ οι προβλέψεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας δείχνουν ότι έως το 2020 το 35 % περίπου όλων των θέσεων εργασίας θα απαιτούν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 2012 μόνο το 27,6 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ (ηλικίας 25-64 ετών) είχε ολοκληρώσει σπουδές αυτού του επιπέδου.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Οι χώρες της ΕΕ έχουν θέσει εθνικούς στόχους όσον αφορά το ποσοστό ολοκλήρωσης των σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κάθε χρόνο υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την επίτευξη αυτών των στόχων, στο πλαίσιο ενός ετήσιου κύκλου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής που καλείται Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Βάσει αυτής της διαδικασίας, η Επιτροπή πραγματοποιεί λεπτομερή ανάλυση των προγραμμάτων οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των χωρών της ΕΕ και, αν χρειασθεί, διατυπώνει συστάσεις για τους επόμενους 12-18 μήνες.

Γενικά, οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τρεις βασικές προκλήσεις στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τον αριθμό πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

  1. Διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μεγαλύτερη συμμετοχή κοινωνικών ομάδων που σήμερα υποεκπροσωπούνται και αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
  2. Μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σπουδών, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση πτυχίου.
  3. Βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να προσελκύει περισσότερους φοιτητές και να τους βοηθά να ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τη βελτίωση του επιπέδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης pdf στις χώρες της ΕΕ, καθώς και την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων.