O co se jedná?

V rámci strategie Evropa 2020 stanovili vedoucí představitelé zemí EU cíl dosáhnout do roku 2020 toho, aby 40 % lidí ve věku 30-34 let mělo ukončené vysokoškolské vzdělání nebo jeho ekvivalent. Jednotlivé země EU si pak v zájmu dosažení tohoto celounijního cíle určily vlastní cíl, kterého by chtěly do roku 2020 dosáhnout. Plnění těchto cílů se posuzuje na základě 8 hlavních ukazatelů. Tímto způsobem je možné při formulaci politik vycházet z objektivních poznatků. 

Proč je to důležité?

Vinou nízkého počtu osob s terciárním nebo ekvivalentním vzděláním, především ve srovnání se zbytkem světa (např. se zeměmi jako USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea či Austrálie, které Evropu v úrovni dosaženého vzdělání obyvatel již předstihly), mohou být evropští absolventi méně konkurenceschopní a Evropa může mít problémy s vytvářením inteligentního růstu. Prognózy týkající se evropského pracovního trhu poukazují na to, že dosažení terciárního vzdělání se bude očekávat u přibližně 35 % veškerých pracovních míst, která do roku 2020 vzniknou. Této úrovně kvalifikace dosahovalo však v EU v roce 2012 pouze 27,6 % lidí v aktivním věku (tj. ve věku 25-64 let).

Čeho se doposud dosáhlo?

Jednotlivé země EU si stanovily vlastní cíle pro počet vysokoškolských absolventů a každoročně podávají zprávu o pokroku, kterého dosáhly. Tato zpráva je součástí každoročního cyklu koordinace hospodářských politik, který se nazývá evropský semestr. V rámci tohoto procesu Evropská komise podrobně analyzuje programy hospodářských a strukturálních reforem jednotlivých zemí a v případě potřeby jim předloží svá doporučení, jak mají v následujících 12–18 měsících postupovat.

Obecně vzato řeší členské země EU v této oblasti tři hlavními úkoly:

  1. zajistit širší dostupnost vysokoškolského vzdělávání, zvýšit počet vysokoškolských studentů i absolventů, zejména v sociálních skupinách, které v současné době dosahují podprůměrných výsledků.
  2. snížit počet žáků s nedokončenou školní docházkou.
  3. zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a jeho relevantnost s cílem přilákat více studentů a motivovat je k tomu, aby své studium dokončili.

Evropská komise sleduje, s jakými problémy se členské země v souvislosti se zvyšováním počtu vysokoškolských absolventů potýkajípdf a jakého pokroku doposud v plnění stanovených cílů dosáhly.