Vad går det ut på?

Vuxenutbildning är ett viktigt inslag i EU-kommissionens politik för livslångt lärande.

Det är viktigt för konkurrenskraften och människors möjligheter till jobb, social inkludering, aktivt medborgarskap och personlig utveckling. Utmaningen är att ge alla vuxna möjligheter till utbildning under hela livet, särskilt utsatta grupper som behöver det mest.

Det kan handla om formell, icke-formell och informell utbildning för att förbättra grundläggande färdigheter, få nya kvalifikationer, fortbilda sig eller omskola sig – för personlig utveckling eller bara för nöjes skull.

Efterfrågan på vuxenutbildning ökar och kommissionen vill hjälpa EU-länderna att ta fram flexibla vuxenutbildningssystem av hög kvalitet och med förstklassig undervisning. Man vill också till fullo involvera lokala myndigheter, arbetsgivare, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och kulturorganisationer.

Prioriterade områden

Den förnyade europeiska agendan för vuxenlärande (2011) innehåller riktlinjer fram till år 2020. Följande frågor är särskilt prioriterade under 2015–2020:

  • Styrning – se till att vuxenutbildningen är samstämmig med andra politikområden, förbättra samordning, effektivitet och relevans för att tillgodose samhällets, ekonomins och miljöns behov samt öka både privata och offentliga investeringar när det behövs.
  • Utbud och spridning – kraftigt öka utbudet av bra vuxenutbildning, särskilt i läs-, skriv- och räknefärdigheter och digital kompetens och se till att fler utbildar sig genom effektivare marknadsföring, vägledning och motivationsstrategier för de grupper som är i störst behov av utbildning.
  • Flexibilitet och tillgänglighet – förbättra tillgängligheten genom mer arbetsplatsbaserat lärande och effektivare it-användning, kartlägga och utvärdera färdigheter hos lågutbildade vuxna och erbjuda dem som saknar tillräckliga kvalifikationer nya chanser att få en erkänd kvalifikation enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer.
  • Kvalitet – förbättra kvalitetssäkringen (bl.a. övervakning och resultatmätning) och vuxenutbildarnas grundläggande utbildning och fortbildning samt kartlägga utbildningsbehovet för att effektivt kunna anpassa och erbjuda rätt kurser.

En arbetsgrupp om vuxenutbildning inom Utbildning 2020 tog under 2014–2015 fram riktlinjer för följande frågor utifrån bästa praxis i Europa:

Webbplattformen Epale är ett flerspråkigt forum för att utbyta, sprida och främja bra metoder inom vuxenutbildningen. Alla som anordnar och håller i vuxenutbildningar kan gå in på plattformen för att dela med sig av nya rön och lära av varandra.

Epale omfattar även ett resursbibliotek och en kalender med kurser och andra evenemang om vuxenutbildning. Det finns också ett verktyg för att söka samarbetspartner, som snart ska kompletteras med samarbetsgrupper.

Vad blir nästa steg?

En arbetsgrupp om vuxenutbildning kommer att ta fram riktlinjer för vuxenutbildning på arbetsplatsen från 2016 till 2018.