Za kaj gre

Učenje v odrasli dobi je pomemben vidik politike Evropske komisije na področju vseživljenjskega učenja.

Učenje je bistveni dejavnik konkurenčnosti in zaposljivosti, socialne vključenosti, dejavnega državljanstva in osebnega razvoja odraslih v Evropi. Izziv pri tem je, kako ponuditi možnosti učenja kadarkoli v življenju vsem odraslim, zlasti tistim iz depriviligiranih družbenih skupin, ki ga najbolj potrebujejo.

Govorimo o formalnem, neformalnem in priložnostnem učenju, ki omogoča izboljšati temeljne spretnosti, pridobiti nove kvalifikacije, izpopolniti znanje ali se prekvalificirati zaradi nove zaposlitve, osebno rast in zadovoljstvo.

Povpraševanje po izobraževanju odraslih se veča. Evropska komisija se je zavezala, da bo državam članicam pomagala vzpostaviti sisteme izobraževanja odraslih, za katere bodo značilni prilagodljivost in kakovost, odličen pouk in sodelovanje s krajevnimi organi, socialnimi partnerji, civilno družbo in kulturnimi organizacijami.

Prednostna področja

Prenovljeni evropski program za izobraževanje odraslih (2011) je razgrnil vizijo izobraževanja odraslih do leta 2020. Posamezna prednostna področja v letih 2015 do 2020 so:

  • Upravljanje: skrb za usklajenost izobraževanja odraslih z drugimi področji politike, izboljšanje usklajevanja, učinkovitosti in relevantnosti za potrebe družbe, gospodarstva in okolja; po potrebi povečanje zasebnega in javnega vlaganja.
  • Ponudba in uporaba: znatno povečanje ponudbe visokokakovostnih storitev izobraževanja odraslih, zlasti v zvezi z bralno, računsko in digitalno pismenostjo, ter povečanje uporabe teh storitev z učinkovitimi strategijami za ozaveščanje, svetovanje in motivacijo skupin, ki najbolj potrebujejo pomoč.
  • Prilagodljivost in dostopnost: razširitev dostopnosti z večjo razpoložljivostjo učenja na delovnem mestu in z učinkovito uporabo IKT; vzpostavitev postopkov za ugotavljanje in ocenjevanje znanja nekvalificiranih odraslih; uvedba možnosti naknadne pridobitve ustrezne ravni EOK (evropskega ogrodja kvalifikacij) za vse, ki nimajo EOK ravni 4.
  • Kakovost: izboljšanje zagotavljanja kakovosti, vključno s spremljanjem in oceno učinka, izboljšanje začetnega in stalnega izobraževanja pedagogov za odrasle; z zbiranjem potrebnih podatkov o potrebah učinkovito usmerjati in načrtovati ponudbo.

Delovna skupina za izobraževanje odraslih (ET 2020) je delovala v letih 2014 do 2015 in je na podlagi najboljših praks v Evropi pripravila smernice za naslednja področja:

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je večjezični spletni prostor za izmenjavo, predstavitev in uveljavljanje dobrih pedagoških praks v izobraževanju odraslih. Posamezniki, ki se ukvarjajo z organiziranjem in izvajanjem izobraževanja odraslih, se na platformi lahko seznanijo z najnovejšim dogajanjem v stroki in se učijo drug od drugega.

Platforma EPALE vsebuje tudi knjižnico virov, koledar zanimivih tečajev in dogodkov za delavce v izobraževanju odraslih ter orodje za iskanje partnerskih ustanov, ki ga bodo kmalu dopolnile sodelovalne skupine.

Kaj sledi

Delovna skupina za izobraževanje odraslih (ET 2020) bo v letih 2016 do 2018 pripravila smernice za izobraževanje odraslih na delovnem mestu.