Čo je to?

Vzdelávanie dospelých je rozhodujúcou zložkou politiky Európskej komisie v oblasti celoživotného vzdelávania.

Je dôležité pre zamestnateľnosť a konkurencieschopnosť, sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a osobný rozvoj ľudí. Výzvou je poskytnúť príležitosti na vzdelávanie pre všetkých dospelých počas celého ich života, najmä pre znevýhodnené skupiny, ktoré ho najviac potrebujú.

Vzdelávanie dospelých zahŕňa formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie, ktoré môžu slúžiť na zlepšenie základných zručností, získanie nových kvalifikácií, zvýšenie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu z dôvodu zamestnania, osobný rast alebo len pre vlastné potešenie.

Dopyt po vzdelávaní dospelých sa zvyšuje a Komisia je odhodlaná pomáhať všetkým krajinám EÚ pri vytváraní systémov vzdelávania dospelých, ktoré sa budú vyznačovať flexibilitou, vysokou kvalitou a vynikajúcou výučbou. Takisto sa snaží plne zapojiť miestne orgány, zamestnávateľov, sociálnych partnerov, občiansku spoločnosť a organizácie z oblasti kultúry.

Prioritné oblasti

Obnovený európsky program vzdelávania dospelých (2011) obsahuje víziu o spôsobe rozvoja vzdelávania dospelých v Európe do roku 2020. Ďalej v texte sa uvádzajú osobitné priority na roky 2015 – 2020.

  • Systém riadenia: zabezpečiť súlad vzdelávania dospelých s ostatnými oblasťami politiky, zlepšiť koordináciu, účinnosť a relevantnosť pre potreby spoločnosti, hospodárstva a životného prostredia; v prípade potreby zvýšiť tak súkromné, ako aj verejné investície.
  • Ponuka a využívanie: výrazne zvýšiť ponuku vysokokvalitného vzdelávania dospelých, najmä v oblasti čítania a písania, počítania a digitálnych zručností, a zvýšiť využívanie prostredníctvom účinného informovania, poradenstva a motivačných stratégií zameraných na skupiny, ktoré to najviac potrebujú.
  • Flexibilita a prístup: rozšíriť prístup prostredníctvom zvýšenia dostupnosti učenia sa prácou a efektívneho využívania IKT; zaviesť postupy na zistenie a posúdenie zručností dospelých s nízkou kvalifikáciou a poskytnúť im dostatočné príležitosti na druhú šancu, ktoré povedú k uznanej kvalifikácii podľa európskeho kvalifikačného rámca pre tých, ktorí nemajú kvalifikáciu úrovne 4.
  • Kvalita: zlepšiť zabezpečenie kvality vrátane monitorovania a hodnotenia vplyvu, zlepšiť základné a ďalšie vzdelávanie pedagógov, ktorí vzdelávajú dospelých, a získať dôležité údaje o potrebách na to, aby bolo možné zamerať a navrhnúť poskytovanie tohto vzdelávania.

Pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých v rámci strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) v rokoch 2014 a 2015 vypracovala politické usmernenia na základe osvedčených postupov, ktoré sa týkajú týchto tém:

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) je viacjazyčný online priestor na výmenu, prezentáciu a podporu osvedčených postupov v oblasti vzdelávania dospelých. Všetci, ktorí sa zaoberajú organizáciou a poskytovaním vzdelávania dospelých, majú prístup k online platforme pre vzdelávanie dospelých, kde si môžu vymieňať informácie o novinkách a navzájom sa učiť.

Súčasťou EPALE je aj knižnica zdrojov, kalendár kurzov a podujatí pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých, ako aj nástroj vyhľadávania partnerov, ktorý bude čoskoro doplnený o skupiny spolupráce.

Aké budú ďalšie kroky?

Pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých v rámci ET 2020 vypracuje politické usmernenia pre vzdelávanie dospelých na pracovisku na roky 2016 – 2018.