Wat is het?

Volwasseneneducatie is een belangrijk aspect van het beleid voor "een leven lang leren" van de Europese Commissie.

Het is van doorslaggevend belang voor de kansen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Waar het om draait is de leermogelijkheden voor alle volwassenen te verruimen, hun hele leven lang, in het bijzonder voor kansarmen die er het meest behoefte aan hebben.

Volwasseneneducatie omvat formeel, niet-formeel en informeel leren. Het kan gericht zijn op verbetering van basisvaardigheden, verwerving van nieuwe kwalificaties, bij- of omscholing met het oog op een nieuwe baan, persoonlijke ontwikkeling of gewoon het plezier om er iets bij te leren.

De vraag naar volwasseneneducatie neemt toe. Daarom wil de Commissie alle EU-landen helpen bij het opzetten van een flexibel stelsel voor volwasseneneducatie van hoge kwaliteit. Daarvoor is de betrokkenheid van lokale overheden, werkgevers, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en culturele organisaties onontbeerlijk.

Prioriteiten

De vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (2011) schetst hoe de volwasseneneducatie in Europa er tegen 2020 zou moeten uitzien. Specifieke prioriteiten voor de periode 2015-2020:

  • Bestuur: zorgen voor de samenhang van volwasseneneducatie met andere beleidsterreinen en verbeteren van coördinatie, doeltreffendheid en relevantie voor maatschappij, economie en milieu eventuele uitbreiding van zowel private als publieke investeringen
  • Vraag en aanbod: het aanbod van hoogwaardige volwasseneneducatie aanzienlijk uitbreiden, vooral voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, en de vraag ernaar vergroten via voorlichting, begeleiding en motivatie, gericht op de groepen die dit het hardst nodig hebben
  • Flexibiliteit en bereik: het bereik verbreden door ruimere beschikbaarheid van leren op de werkplek en doeltreffend gebruik van ICT procedures instellen om de vaardigheden van laaggekwalificeerde volwassenen te bepalen en te beoordelen, en mensen die geen kwalificaties van niveau 4 hebben, voldoende tweedekansmogelijkheden bieden die tot een erkende EKK-kwalificatie leiden
  • Kwaliteit: de kwaliteitsborging verbeteren onder meer via controle en effectbeoordeling, de initiële en voortgezette opleiding van leerkrachten in het volwassenenonderwijs verbeteren, en gegevens over de vraag verzamelen met het oog op een doelgerichter aanbod

De werkgroep volwasseneneducatie van ET 2020 gaf van 2014 tot 2015 beleidsadviezen op basis van beproefde methoden uit heel Europa over de volgende onderwerpen:

EPALE (elektronisch platform voor volwassenenonderwijs in Europa) is een meertalige onlineruimte voor het uitwisselen, belichten en promoten van beproefde methoden voor het volwassenenonderwijs. Wie bij het volwassenenonderwijs betrokken is, kan via deze website kennismaken met de meest recente ontwikkelingen en van anderen leren.

Op EPALE vindt u ook een bibliotheek van onderwijsmateriaal, een kalender van cursussen en evenementen voor het volwassenenonderwijs, en een partnerzoekfunctie. Binnenkort komen daar nog de samenwerkingsgroepen bij.

Wat zijn de volgende stappen?

De werkgroep volwasseneneducatie van ET 2020 zal ook in de periode 2016-2018 beleidsadvies geven over volwasseneneducatie op de werkplek