Kas tā ir?

Pieaugušo izglītība ir svarīgs elements Eiropas Komisijas politikā attiecībā uz mūžizglītību.

Tā ir izšķirīgi svarīga konkurētspējai un nodarbināmībai, sociālajai iekļautībai, aktīvam pilsoniskumam un personības attīstībai. Ir jāparūpējas, lai iespējas mācīties visu mūžu būtu visiem pieaugušajiem, jo īpaši mazāk aizsargātajām grupām, kurām tās ir vajadzīgas visvairāk.

Pieaugušo mācības ietver formālo, neformālo un ikdienējo mācīšanos; mērķis var būt pamatprasmju uzlabošana, jaunu iemaņu apgūšana, prasmju pilnveide, jaunu prasmju apguve darba iegūšanas, personiskās izaugsmes nolūkā vai vienkārši savam priekam.

Pieprasījums pēc pieaugušo izglītības pakalpojumiem aug, un Komisija ir gatava palīdzēt visām ES valstīm izveidot tādas pieaugušo izglītības sistēmas, ko raksturo elastība, augsta kvalitāte, izcils pasniedzēju darbs un vietējo pašvaldību, darba devēju, sociālo partneru, pilsoniskās sabiedrības un kultūras organizāciju pilnīga iesaistīšanās.

Prioritārās jomas

Atjaunotā Eiropas izglītības programma pieaugušajiem (2011) iezīmēja redzējumu par to, kā līdz 2020. gadam būtu jāattīstās pieaugušo izglītībai Eiropā. Konkrētas prioritātes laikposmam no 2015. gada līdz 2020. gadam ir šādas.

  • Pārvaldība: nodrošināt pieaugušo mācību un citu politikas jomu saskaņotību, uzlabot koordinēšanu un efektivitāti un gādāt, ka šīs mācības lielākā mērā atbilst sabiedrības vajadzībām, ekonomikai un videi; vajadzības gadījumā palielināt kā privātā, tā publiskā sektora investīcijas.
  • Piedāvājums un iesaistīšanās: ievērojami palielināt kvalitatīva pieaugušo izglītības nodrošinājuma piedāvājumu, īpaši rakstpratības, rēķināšanas un datorprasmju jomā, kā arī palielināt iesaistīšanos, pateicoties efektīvām skaidrojošā darba, orientēšanas un motivēšanas stratēģijām, kas vērstas uz tām grupām, kurām šī izglītība ir vajadzīga visvairāk.
  • Elastība un piekļuve: paplašināt piekļuvi, vairāk gādājot par iespējām mācīties darba vietā un efektīvi izmantojot informācijas un saziņas tehnoloģiju; ieviest procedūras, ar kurām noteikt un novērtēt mazkvalificētu pieaugušo prasmes, un nodrošināt pietiekamas otreizējās iespējas iegūt atzītu kvalifikāciju atbilstīgi Eiropas kvalifikāciju sistēmai (EQF) tiem, kuriem nav 4. līmeņa EQF kvalifikācijas.
  • Kvalitāte: uzlabot kvalitātes nodrošināšanu, tostarp uzraudzību un ietekmes novērtējumu, uzlabot ar pieaugušajiem strādājošu pedagogu sākotnējo un tālākizglītību un vākt nepieciešamos datus par vajadzībām, lai efektīvi virzītu un plānotu piedāvājumu.

No 2014. g. līdz 2015. gadam darbojās atbilstīgi Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET2020) izveidotā darba grupa pieaugušo izglītības jautājumā. Tā izstrādāja politikas pamatnostādnes, kuru pamatā ir labākā prakse visā Eiropā. Pamatnostādņu temati ir šādi:

Eiropas pieaugušo izglītības e-platforma (EPALE) ir daudzvalodu portāls, kur var kopīgot, popularizēt un veicināt paraugprakses metodes pieaugušo izglītībā. Visi, kas ir iesaistīti pieaugušo izglītības organizēšanā un sniegšanā, var izmantot pieaugušo izglītības platformu, lai dalītos jaunākajā informācijā un mācītos cits no cita.

EPALE portālā ir arī pieaugušo izglītības speciālistiem interesantu resursu bibliotēka, kursu un pasākumu kalendārs, kā arī partneru meklēšanas rīks, kas drīz tiks papildināts ar sadarbības grupām.

Kas notiks tālāk?

ET2020 darba grupa pieaugušo izglītības jautājumā laikposmam no 2016. gada līdz 2018. gadam sagatavos politikas pamatnostādnes par pieaugušo izglītību darbavietā.