Kas tai?

Suaugusiųjų mokymasis yra labai svarbus Europos Komisijos mokymosi visą gyvenimą politikos elementas.

Nuo jo labai priklauso žmonių galimybės susirasti darbą ir konkurencingumas, socialinė įtrauktis, aktyvus pilietiškumas ir asmeninis tobulėjimas. Šios srities užduotis – suteikti galimybių mokytis visiems suaugusiesiems per visą jų gyvenimą, ypač patekusių į nepalankią padėtį žmonių, kuriems labiausiai tokių galimybių reikia, grupėms.

Suaugusiųjų mokymasis – tai formalusis, neformalusis mokymasis ir savišvieta. Juo galima siekti tobulinti pagrindinius gebėjimus, įgyti naują arba kelti esamą kvalifikaciją, persikvalifikuoti naujai darbo vietai, tobulėti asmeniškai arba tiesiog mokytis savo malonumui.

Suaugusiųjų mokymosi paklausa didėja ir Komisija yra įsipareigojusi padėti visoms ES šalims sukurti lanksčias ir kokybiškas suaugusiųjų mokymosi sistemas, kuriose būtų puikiai mokoma ir į kurias visapusiškai įsitrauktų vietos valdžios institucijos, darbdaviai, socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė ir kultūros organizacijos.

Prioritetinės sritys

Atnaujintoje suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje (2011 m.) apibrėžta vizija, kaip Europoje iki 2020 m. turėtų būti plėtojamas suaugusiųjų mokymasis. Konkretūs 2015–2020 m. prioritetai yra:

  • Valdymas. Reikia užtikrinti suaugusiųjų mokymosi suderinamumą su kitomis politikos sritimis, gerinti jo koordinavimą, veiksmingumą ir aktualumą atsižvelgiant į visuomenės poreikius, ekonomiką ir aplinką, prireikus didinti tiek privačiąsias, tiek viešąsias investicijas.
  • Pasiūla ir paklausa. Reikia gerokai padidinti aukštos kokybės suaugusiųjų mokymosi paslaugų pasiūlą, ypač raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių srityje, ir didinti paklausą taikant veiksmingą informavimo, konsultavimo ir motyvavimo strategiją, skirtą gyventojų grupėms, kurioms labiausiai reikia šių paslaugų.
  • Lankstumas ir prieinamumas. Reikia išplėsti prieinamumą, teikiant daugiau galimybių mokytis darbo vietoje ir veiksmingai naudotis IRT, parengti žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įgūdžių nustatymo ir vertinimo procedūras ir teikti pakankamų vadinamojo antrojo šanso priemonių, kad neturintieji 4 lygio kvalifikacijos galėtų įgyti pripažintą Europos kvalifikacijų sandaros kvalifikaciją.
  • Kokybė. Reikia gerinti kokybės užtikrinimą, įskaitant stebėseną ir poveikio vertinimą, gerinti pirminį ir tęstinį suaugusiųjų švietimo darbuotojų rengimą ir rinkti reikalingus duomenis apie poreikius, kad būtų galima tikslingai organizuoti mokymo paslaugų teikimą.

2014–2015 m. dirbusi programos „ET 2020“ suaugusiųjų mokymo darbo grupė parengė visos Europos geriausios praktikos pavyzdžiais pagrįstas politikos gaires šiomis temomis:

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (EPALE) – tai daugiakalbis interneto forumas, kuriame galima keistis informacija apie sėkmingus suaugusiųjų švietimo metodus, su jais supažindinti ir juos reklamuoti. Suaugusiųjų švietimo veiklą organizuojantys ir suaugusiuosius mokantys asmenys naudodamiesi internetine suaugusiųjų mokymosi platforma gali dalytis naujausia informacija ir mokytis vieni iš kitų.

Platformoje EPALE taip pat yra išteklių biblioteka, suaugusiųjų švietimo srities specialistams aktualių kursų ir renginių kalendorius, taip pat partnerių, o netrukus – ir bendradarbiavimo grupių paieškos priemonė.

Tolesni veiksmai

Programos „ET 2020“ suaugusiųjų mokymosi darbo grupė 2016–2018 m. parengs suaugusiųjų mokymosi politikos gaires.