Taustaa

Aikuiskoulutus on keskeinen osa elinikäistä oppimista koskevaa Euroopan komission politiikkaa.

Se edistää työllistyvyyttä ja kilpailukykyä, sosiaalista osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja henkilökohtaista kehittymistä. Haasteena on tarjota elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille aikuisille, etenkin muita heikommassa asemassa oleville ryhmille, jotka tarvitsevat niitä eniten.

Aikuisoppiminen voi tapahtua virallisen koulujärjestelmän piirissä tai epävirallisesti, ja se voi olla myös arkioppimista. Oppimisen tavoitteena voi olla perustaitojen parantaminen, uuteen ammattiin kouluttautuminen, osaamisen täydentäminen, työllistymiseen tähtäävä uudelleenkouluttautuminen tai henkilökohtainen kehittyminen. Toiset opiskelevat pelkästään omaksi ilokseen.

Aikuiskoulutuksen kysyntä on kasvussa, ja komissio on sitoutunut auttamaan kaikkia EU-maita luomaan joustavia ja laadukasta opetusta tarjoavia aikuiskoulutusjärjestelmiä. Tavoitteena on saada aikuiskoulutuksen taakse paikallisviranomaisten, työnantajien, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan ja kulttuurijärjestöjen täysi tuki.

Ensisijaiset tavoitteet

Uudistetussa eurooppalaisessa aikuiskoulutusohjelmassa (2011) on hahmoteltu visio siitä, kuinka aikuiskoulutuksen tulisi kehittyä Euroopassa vuoteen 2020 mennessä. Ensisijaiset tavoitteet vuosiksi 2015–2020 ovat seuraavat:

  • Hallintotapa: aikuiskoulutuksen ja muiden politiikan alojen keskinäisen johdonmukaisuuden varmistaminen; koordinoinnin, tehokkuuden sekä yhteiskunnan, talouden ja ympäristön tarpeiden huomioinnin parantaminen; julkisten ja yksityisten investointien lisääminen tarpeen mukaan.
  • Tarjonta ja osallistuminen: korkealaatuisen aikuiskoulutustarjonnan huomattava lisääminen, erityisesti luku- ja laskutaidon sekä tieto- ja viestintätaitojen osalta; osallistumisen lisääminen tehokkailla tiedotus-, ohjaus- ja motivointistrategioilla, jotka kohdistuvat niitä eniten tarvitseviin ryhmiin.
  • Joustavuus ja saatavuus: saatavuuden parantaminen lisäämällä oppimismahdollisuuksia työpaikoilla ja hyödyntämällä tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikkaa; vähän koulutettujen aikuisten taitojen tunnistus- ja arviointimenettelyjen käyttöönotto; riittävien uusien mahdollisuuksien tarjoaminen niille, joilla ei ole eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tason 4 tutkintoa, jotta he voivat saada EQF:n mukaisen tunnustetun tutkinnon.
  • Laatu: seurannan, vaikutusarvioinnin ja muun laadunvarmistuksen parantaminen; aikuiskouluttajien perus- ja täydennyskoulutuksen parantaminen; tarvekartoitus, jonka avulla tarjontaa voidaan kohdentaa ja suunnitella tehokkaasti.

Eurooppalaisen koulutusyhteistyön ET 2020 -strategian mukainen ammatillista koulutusta käsittelevä työryhmä työskenteli vuosina 2014–2015 ja laati parhaille eurooppalaisille käytänteille perustuvat ohjeet seuraavista aiheista:

EPALE on monikielinen verkkofoorumi, jossa voi esitellä uusia aikuiskoulutusmenetelmiä ja vaihtaa hyviä toimintamalleja. Foorumissa aikuiskoulutuksen järjestäjät ja toteuttajat voivat jakaa tietoa alan viimeisimmästä kehityksestä ja oppia toisiltaan.

EPALE sisältää myös lähdekirjaston ja aikuiskoulutuksen ammattilaisten kurssi- ja tapahtumakalenterin. Verkkofoorumissa on lisäksi hakuväline, jolla voi hakea yhteistyökumppaneita ja piakkoin myös yhteistyöryhmiä.

Tulevat toimet

ET 2020 -strategian mukainen ammatillista koulutusta käsittelevä työryhmä laatii ohjeet työpaikkojen aikuiskoulutukselle vuosiksi 2016–2018.