Millega on tegemist?

Täiskasvanuõpe on oluline osa Euroopa Komisjoni elukestva õppe poliitikastrateegiast.

See on väga oluline tööhõive ja konkurentsivõime, sotsiaalse kaasatuse, kodanikuaktiivsuse ja isikliku arengu seisukohast. Kõige keerulisem ülesanne on pakkuda õppimisvõimalusi kõigile täiskasvanutele kogu nende elu jooksul ning eelkõige ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele, kes vajavad neid kõige enam.

Täiskasvanuõpe koosneb formaalõppest, mitteformaalsest õppimisest ja informaalsest õppimisest. Täiskasvanuõppe abil saab arendada põhioskusi, omandada uusi kvalifikatsioone, täiendada oskusi või läbida tööalase ümberõppe. Samuti on see kasulik isiklikuks arenguks või huvitav lihtsalt oma lõbuks.

Nõudlus täiskasvanuõppe järele kasvab ja komisjon on võtnud kohustuse aidata kõigil ELi liikmesriikidel luua täiskasvanuõppe süsteeme, mida iseloomustab paindlikkus, kõrge kvaliteet, tipptasemel õpetamine ning kohalike ametiasutuste, tööandjate, tööturu osapoolte, kodanikuühiskonna ja kultuuriorganisatsioonide täielik kaasatus.

Prioriteetsed valdkonnad

Täiskasvanuhariduse uuendatud Euroopa tegevuskavas (2011) esitati visioon sellest, milline peaks olema olukord Euroopas 2020. aastaks. Konkreetsed prioriteedid aastateks 2015–2020 on järgmised.

  • Juhtimine: tagada täiskasvanuõppe kooskõla muude poliitikavaldkondadega, parandada koordineeritust, tulemuslikkust ning vastavust ühiskonna, majanduse ja keskkonna vajadustele; suurendada vajaduse korral era- ja riiklikke investeeringuid.
  • Võimaluste pakkumine ja kasutamine: suurendada märkimisväärselt kvaliteetse täiskasvanuõppe pakkumist, eelkõige seoses kirja-, arvutus- ja digitaaloskustega, ning suurendada selle võimaluse kasutamist kõige raskemas olukorras olijatele mõeldud tulemuslike teavitus-, juhendamis- ja motiveerimisstrateegiate abil.
  • Paindlikkus ja juurdepääs: avardada juurdepääsu, parandades töölõppimise kättesaadavust ja kasutades tõhusalt IKTd; kehtestada toimingud madala kvalifikatsioonitasemega täiskasvanute oskuste väljaselgitamiseks ja hindamiseks ning pakkuda piisavaid teisi võimalusi, mille tulemusel saaksid Euroopa kvaliteediraamistikus tunnustatud kvalifikatsiooni ka need, kellel puudub 4. taseme kvalifikatsioon.
  • Kvaliteet: parandada kvaliteedi tagamist, sealhulgas jälgimist ja mõju hindamist, täiustada täiskasvanute õpetajate esialgset ja edaspidist haridust, koguda tarvilikke andmeid vajaduste kohta, millele tõhusalt tähelepanu pöörata, ja teha kava nende täitmise kohta.

HK 2020 raames tegutses aastatel 2014 ja 2015 täiskasvanuõppe töörühm, mis töötas välja kogu Euroopas kasutatavatel parimatel tavadel põhinevaid poliitilisi suuniseid järgmiste teemade kohta:

Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) on veebipõhine keskkond täiskasvanuõppes kasutatavate heade tavade vahetamiseks, tutvustamiseks ja edendamiseks. Täiskasvanuõppe korraldamises ja pakkumises osalevad inimesed saavad nimetatud platvormi kaudu jagada teavet viimaste arengusuundade kohta ning üksteiselt õppida.

EPALE sisaldab ka raamatukogu, täiskasvanuõppe spetsialistidele mõeldud kursuste ja ürituste kalendrit ning partnerite otsimise rakendust, mis varsti saab valmis eri rühmade koostöö tulemusel.

Mis on järgmised sammud?

HK 2020 raames tegutsev täiskasvanuõppe töörühm töötab aastatel 2016–2018 välja poliitilisi suuniseid töökohal toimuva täiskasvanuõppe kohta.