Περί τίνος πρόκειται;

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση.

Έχει καθοριστική σημασία για την απασχολησιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την προσωπική εξέλιξη. Στόχος είναι να παρέχονται δυνατότητες μάθησης σε όλους τους ενηλίκους, καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ιδίως στις μειονεκτούσες ομάδες που τις χρειάζονται περισσότερο.

Τα τρία είδη εκπαίδευσης ενηλίκων (τυπική, μη τυπική και άτυπη) μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, στην απόκτηση νέων προσόντων και στην αναβάθμιση του επιπέδου των δεξιοτήτων ή στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για σκοπούς απασχόλησης, προσωπικής εξέλιξης ή, απλά, προσωπικής ευχαρίστησης.

Η ζήτηση για εκπαίδευση ενηλίκων αυξάνεται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να βοηθήσει όλες τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία, υψηλή ποιότητα, άριστη διδασκαλία, και πλήρη συμμετοχή των τοπικών αρχών, των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτιστικών οργανώσεων.

Προτεραιότητες

Το ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων (2011) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων έως το 2020. Συγκεκριμένες προτεραιότητες για το διάστημα 2015 - 2020 είναι:

  • Διαχείριση: συνοχή της εκπαίδευσης των ενηλίκων με άλλους τομείς πολιτικής, βελτίωση του συντονισμού, της αποτελεσματικότητας και της ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος· αύξηση, ενδεχομένως, των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
  • Προσφορά και ανταπόκριση: σημαντική αύξηση της προσφοράς ποιοτικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως όσον αφορά τις γνώσεις γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής και τις ψηφιακές δεξιότητες και μεγαλύτερη ανταπόκριση του κοινού στην προσφορά αυτή χάρη σε αποτελεσματικές στρατηγικές ενημέρωσης, καθοδήγησης και παροχής κινήτρων με στόχο τις ομάδες που έχουν περισσότερο ανάγκη.
  • Ευελιξία και πρόσβαση: ευρύτερη πρόσβαση χάρη στην αύξηση των δυνατοτήτων μάθησης στον χώρο εργασίας και στην αποτελεσματική χρήση ΤΠΕ· εφαρμογή διαδικασιών για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο προσόντων και παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους δεν διαθέτουν προσόντα επιπέδου 4, ώστε να αποκτήσουν προσόντα αναγνωρισμένα από το ΕΠΕΠ.
  • Ποιότητα: βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της εκτίμησης των επιπτώσεων, βελτίωση της αρχικής και της συνεχούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες, ώστε να επιτυγχάνεται ο σωστός σχεδιασμός της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Το διάστημα 2014-2015 η ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο του «ΕΚ 2020», εκπόνησε κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, βασισμένες στην εμπειρία βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη, σχετικά με:

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) είναι ένας πολυγλωσσικός, διαδικτυακός χώρος για την ανταλλαγή, προβολή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τα άτομα που ασχολούνται με την οργάνωση και την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις.

Η EPALE περιλαμβάνει επίσης βιβλιοθήκη πηγών, ημερολόγιο μαθημάτων και εκδηλώσεων που ενδιαφέρουν όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρων, το οποίο θα ολοκληρωθεί σύντομα από ομάδες συνεργατών.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το διάστημα 2016-2018 η ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο του «ΕΚ 2020», θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση ενηλίκων στον χώρο εργασίας.