O co se jedná?

Vzdělávání dospělých je důležitou složkou politiky Evropské komise v oblasti celoživotního vzdělávání.

Je nezbytné pro zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti pracovníků, dále pro sociální začleňování, aktivní občanství a osobní rozvoj. Nejtěžším úkolem přitom je zajistit příležitost vzdělávat se během celého života všem, zejména znevýhodněným skupinám, u nichž je potřeba zvýšení kvalifikace největší.

Vzdělávání dospělých zahrnuje formální, neformální a informální učení. Motivací může být zlepšení základních dovedností, zvýšení stávající kvalifikace, získání nové kvalifikace nebo rekvalifikace nezbytné pro zaměstnání, pro osobní růst nebo jednoduše zájem o danou oblast.

Poptávka po vzdělávání dospělých se zvyšuje, a proto chce Komise pomoci všem zemím EU vytvořit flexibilní a kvalitní systémy tohoto typu vzdělávání, které budou zajišťovat výuku na vysoké úrovni. Zároveň se Komise snaží motivovat místní orgány, zaměstnavatele, sociální partnery, občanské společnosti a kulturní organizace, aby se o realizaci tohoto cíle také přičinily.

Prioritní oblasti

Obnovený Evropský program pro vzdělávání dospělých (z roku 2011) představil možnosti vývoje vzdělávání dospělých v Evropě v období do roku 2020. Specifické priority pro období 2015–2020:

  • Řízení: zajistit soudržnost dalšího vzdělávání s dalšími politickými oblastmi, zlepšit koordinaci, účinnost a přiměřenost potřebám společnosti, hospodářství a životního prostředí, zvýšit soukromé i veřejné investice v oblastech, kde se jich nedostává.
  • Nabídka a participace: podstatným způsobem zvýšit nabídku kvalitního vzdělávání dospělých, zejména v oblasti gramotnosti, matematické gramotnosti a digitálních dovedností, a zvýšit participaci prostřednictvím účinných informačních kampaní, poradenství a motivačních strategií zaměřených na nejpotřebnější skupiny.
  • Flexibilita a dostupnost: rozšířit přístup zvýšením dostupnosti vzdělávání na pracovišti a prostřednictvím účinného využívání IKT, zavést postupy, jak určit a posoudit dovedností dospělých osob s nízkou kvalifikací, a poskytovat dostatek možností, jak získat druhou šanci na uplatnění, jež by vedly k uznání kvalifikace podle evropského rámce kvalifikací pro osoby bez čtvrté úrovně evropského kvalifikačního rámce (EQF).
  • Kvalita: zlepšit způsoby zajišťování kvality, včetně monitorování a posuzování dopadů, zdokonalit počáteční i další vzdělávání osob, které vyučují dospělé, a shromažďovat nezbytné údaje o tom, na co je třeba se zaměřit, aby bylo možné navrhnout účinná opatření.

Pracovní skupina pro vzdělávání dospělých (ET 2020) zabývající se strategickým rámcem evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020 vypracovala v období 2014–2015 na základě osvědčených postupů v Evropě politické pokyny zaměřené na tyto oblasti:

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE) umožňuje vzájemné předávání a propagaci metod a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání dospělých. Díky této mnohojazyčné online platformě mohou osoby, které se podílejí na organizaci vzdělávání dospělých a jeho poskytování, vzájemně sdílet nejnovější poznatky a vyměňovat si zkušenosti.

Obsahuje také knihovnu zdrojů, kalendář kurzů a akcí pro odborníky z oblasti vzdělávání dospělých a dále nástroj k vyhledávání partnerských organizací. V dohledné době budou k dispozici skupiny pro spolupráci na různých tématech.

Jak se bude postupovat dál?

V letech 2016–2018 bude Pracovní skupina pro vzdělávání dospělých (ET 2020) pracovat na politických pokynech pro vzdělávání dospělých na pracovišti.