Какво представлява ученето за възрастни?

Ученето за възрастни е много важен елемент на политиката на Европейската комисия за учене през целия живот.

То е от огромно значение за пригодността за заетост и конкурентоспособността, социалното приобщаване, активното гражданско участие и личностното развитие. Предизвикателството е да се предоставят възможности за обучение на всички възрастни през целия им живот, особено на групите в неравностойно положение, които най-много се нуждаят от тях.

Ученето за възрастни обхваща формалното, неформалното и самостоятелното учене, било то с цел човек да подобри някои свои основни умения, да придобие нови квалификации, да повиши уменията си или да придобие нови умения, за да си намери работа, за личностно развитие или просто за удоволствие.

Търсенето на възможности за учене за възрастни нараства и Комисията е поела ангажимент да помогне на всички страни от ЕС да създадат системи за учене за възрастни, отличаващи се с гъвкавост, високо качество, преподаване на високо равнище и пълна ангажираност на местните власти, работодателите, социалните партньори, гражданското общество и културните организации.

Приоритетни области

В обновената европейска програма за учене за възрастни (2011 г.) бе представена визията за това как трябва да се развие ученето за възрастни в Европа до 2020 г. Конкретните приоритети за периода 2015—2020 г. са:

  • Управление: да се осигури съгласуваността на обучението за възрастни с други области на политиката, да се подобрят координацията, ефективността и съответствието с потребностите на обществото, икономиката и околната среда; да се увеличат, когато това е уместно, както частните, така и публичните инвестиции.
  • Предлагане и разпространение: да се увеличи значително предлагането на висококачествено обучение за възрастни, по-специално за придобиване на езикова и математическа грамотност и цифрови умения, и да се повиши разпространението чрез ефективни информационни кампании, насоки и мотивационни стратегии, насочени към най-нуждаещите се групи.
  • Гъвкавост и достъп: да се разшири достъпът чрез повишаване на възможностите за учене в процеса на работа и ефективно използване на ИКТ; да се създадат процедури за идентификация и оценяване на уменията на нискоквалифицираните възрастни и да се предоставят достатъчно възможности за втори шанс, които да водят до получаването на признати съгласно Европейската квалификационна рамка квалификации за тези, които нямат квалификации от степен 4 по Европейската квалификационна рамка.
  • Качество: да се подобри осигуряването на качеството, включително наблюдението и оценката на въздействието, да се подобрят първоначалното и продължаващото обучение на преподавателите за възрастни и да се съберат необходимите данни относно потребностите, които действително трябва да бъдат посрещнати, и начините за това.

Работна група по въпросите на ученето за възрастни, учредена в рамките на „Образование и обучение 2020“, работи от 2014 до 2015 г. Въз основа на най-добрите практики в Европа тя изготви насоки за политиките по следните въпроси:

Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) е многоезично онлайн пространство за обмен, публикуване и разпространяване на добри практики в образованието за възрастни. Лицата, занимаващи се с организиране и предоставяне на образование за възрастни, имат достъп до онлайн платформа, на която ще могат да споделят последни новости и да се учат едни от други.

EPALE включва също така библиотека с ресурси, календар на курсове и прояви, които представляват интерес за работещите в сферата на образованието за възрастни, както и инструмент за търсене на партньори, който скоро ще бъде завършен от групи за сътрудничество.

Какви са следващите стъпки?

Работна група по въпросите на ученето за възрастни, учредена в рамките на „Образование и обучение 2020“, ще изготви насоки за политиките по въпросите на ученето за възрастни на работното място за периода от 2016 до 2018 г.