Navigačný riadok

Politika EÚ v oblasti vzdelávania dospelých

O čo ide?

Vzdelávanie dospelých je rozhodujúcou zložkou politiky Európskej komisie v oblasti celoživotného vzdelávania.

Je dôležité pre konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a osobný rozvoj ľudí v celej Európe. Výzvou je poskytnúť príležitosti na vzdelávanie pre všetkých, najmä pre znevýhodnené skupiny, ktoré ho najviac potrebujú.

Toto vzdelávanie zahŕňa formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa na zlepšenie základných zručností, získanie nových kvalifikácií, zvýšenie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu.

Dopyt po vzdelávaní dospelých sa zvyšuje a Komisia je odhodlaná pomáhať všetkým krajinách EÚ pri vytváraní systémov vzdelávania dospelých, ktoré sa budú vyznačovať flexibilitou, vysokou kvalitou a vynikajúcou výučbou. Takisto sa snaží posilniť úlohu miestnych orgánov, zamestnávateľov, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a organizácií z oblasti kultúry.

Prioritné oblasti
  • Zavedenie celoživotného vzdelávania a mobility do praxe a zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre všetkých
  • Zlepšenie kvality a efektivity systému vzdelávania dospelých
  • Podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva prostredníctvom účasti na sociálnom a kultúrnom vzdelávaní pre osobný rozvoj a naplnenie
  • Posilňovanie tvorivosti a inovácií dospelých a ich vzdelávacieho prostredia
  • Zlepšenie a monitorovanie vedomostnej základne
Aké budú ďalšie kroky?

Pracovná skupina pre vzdelávanie dospelých v rámci strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) začala svoju činnosť začiatkom roka 2014.

 

How can we help?