Navigācijas ceļš

ES politika pieaugušo izglītības jomā

Par ko ir runa?

Pieaugušo izglītība ir svarīgs elements Eiropas Komisijas politikā attiecībā uz mācībām mūža garumā.

Tā ir izšķirīgi svarīga konkurētspējai un nodarbināmībai, sociālajai iekļautībai, aktīvam pilsoniskumam un personības attīstībai Eiropā. Ir jāparūpējas, lai iespējas mācīties būtu visiem, jo īpaši mazāk aizsargātajām grupām, kurām tās ir visvairāk vajadzīgas.

Tas aptver formālās, neformālās un patstāvīgās mācības pamatprasmju uzlabošanai, jaunas kvalifikācijas iegūšanai, prasmju pilnveidošanai un jaunu iemaņu iegūšanai nodarbinātības nolūkā.

Pieprasījums pēc pieaugušo izglītības pakalpojumiem aug, un Komisija ir gatava palīdzēt visām ES valstīm izveidot tādas pieaugušo izglītības sistēmas, ko raksturo elastība, augsta kvalitāte, augsta līmeņa pasniedzēju darbs un lielāka vietējo pašvaldību, darba devēju, sociālo partneru, pilsoniskās sabiedrības un kultūras organizāciju līdzdalība.

Prioritārās jomas
  • mūsu reālajā dzīvē iedzīvināt mācības mūža garumā un mobilitāti un lielāku vispārējās izglītības pieejamību;
  • uzlabot pieaugušo apmācības kvalitāti un efektivitāti;
  • veicināt taisnīgumu, sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu, pateicoties sabiedrības un kultūras procesu izpratnes izkopšanai, personīgai izaugsmei un piepildījumam;
  • uzlabot pieaugušo jaunradi un viņu mācību apstākļus;
  • uzlabot un pārraudzīt zināšanu bāzi.
Turpmākie pasākumi

2014. gada sākumā atbilstīgi Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET2020) sāks darboties darba grupa pieaugušo apmācības jautājumā.

 

How can we help?