Cosán nascleanúna

Beartas an AE i réimse na foghlama aosaí

Cad é?

Dlúthchuid de bheartas an Choimisiúin Eorpaigh i dtaobh foghlama ar feadh an tsaoil is ea an fhoghlaim aosach.

Tá sí sár-riachtanach ar mhaithe le hiomaíochas, infhostaitheacht, cuimsiú sóisialta, saoránacht ghníomhach, agus forbairt phearsanta ar fud na hEorpa. Deiseanna foghlama a chur ar fáil do gach uile dhuine, go háirithe do dhreamanna atá faoi mhíbhuntáiste, sin an dúshlán atá romhainn.

Cuimsíonn sí foghlaim fhoirmiúil, neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta chun bunscileanna a fheabhsú nó chun cáilíochtaí nua, oiliúint níos fearr, nó oiliúint nua a fháil i gcomhair poist.

Tá ag méadú ar an éileamh ar an bhfoghlaim aosach agus tá an Coimisiún tiomanta cuidiú le tíortha an AE córais sholúbtha ardcháilíochta a chruthú lena haghaidh a mbeidh múinteoireacht den scoth ar siúl iontu agus a mbeidh ról níos tábhachtaí ag údaráis áitiúla, ag fostaitheoirí, ag comhpháirtithe sóisialta, ag an tsochaí shibhialta agus ag eagraíochtaí cultúrtha iontu.

Réimsí Tosaíochta
  • Foghlaim ar feadh an tsaoil agus soghluaisteacht a chur i bhfeidhm i ndáiríre agus rochtain ar oideachas a mhéadú do chách
  • Feabhas a chur ar cháilíocht agus ar éifeachtúlacht an chórais foghlama aosaí;
  • Cothromas, cuimsiú sóisialta agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn trí rannpháirtíocht i bhfoghlaim shóisialta agus chultúrtha ar mhaithe le forbairt phearsanta agus sásamh pearsanta;
  • Cruthaitheacht agus nuálaíocht daoine fásta, agus a dtimpeallachtaí foghlama, a fheabhsú
  • Feabhas a chur, agus faireachán a dhéanamh, ar an mbunachar eolais.
Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Faoi chuimsiú ET2020, rachaidh meitheal um fhoghlaim aosach i mbun oibre go grod in 2014.

 

How can we help?