Vad gör EU?

EU-kommissionen samarbetar med 32 länder för att genomföra den europeiska agendan för vuxenutbildning. Agendan lyfter fram behovet av att fler vuxna utbildar sig på något sätt (genom formellt, icke-formellt och informellt lärande) – oavsett om det gäller att skaffa sig ny kompetens, engagera sig i samhället eller för ens personliga utveckling.

Kommissionen samordnar nätverket av nationella samordnare

pdf

(126 kB)

English (en) som ger råd och stöd i policyarbetet och samlar och sprider bästa praxis. Kommissionen samarbetar också med olika europeiska organisationer, nätverk och fackförbund för att främja vuxenutbildning

English (en) .

Varför är det viktigt?

Mer utbildning kan hjälpa oss ur den ekonomiska krisen, tillgodose behovet av ny kompetens och se till att den åldrande arbetskraften kan förbli produktiv. Lärande är också viktigt för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Det går heller inte att tro att det man lärde sig i skolan ska räcka hela yrkeslivet.

Andelen personer som deltar i vuxenutbildning varierar kraftigt mellan EU-länderna: från 1,4 procent till 31,6 procent (2012), och siffrorna ser inte ut att förbättras. Deltagandet är särskilt lågt bland lågutbildade och äldre. EU-insatserna kan öka kunskapen om lyckade åtgärder, ge stöd och hjälpa länderna att utbyta erfarenheter.

Vad har man gjort hittills?

Stöd till policyutveckling:

  • EU-länderna har som mål för 2020 att 15 procent av alla mellan 25 och 64 år ska delta i vuxenutbildning. Under 2012 var det i genomsnitt bara 9 procent, och endast 5 EU-länder har nått målet.
  • Kommissionen publicerar indikatorer och aktuella uppgifter från länderna, rapporterar om framsteg och föreslår nya åtgärder.
  • Kommissionen underlättar utbyte av god praxis och s.k. peer learning om strategier i arbetsprogrammet för Utbildning 2020

    Visa översättning av föregående länk  och arbetsgrupper

    English (en) , och nätverk om särskilda frågor har funnits under begränsade perioder.

  • Kommissionen har beställt undersökningar för att få fram underlag för en effektivare politik.