Ukrepanje Komisije

Evropska komisija sodeluje z 32 državami pri izvajanju evropskega programa za izobraževanje odraslih. Program opozarja na potrebo po večji udeleženosti odraslih v vseh oblikah izobraževanja (formalnem, neformalnem, priložnostnem), bodisi da gre za pridobivanje novih delovnih spretnosti, za državljansko udejstvovanje ali za osebni razvoj in izpolnitev.

Evropska komisija tako vodi mrežo nacionalnih koordinatorjev pdf, ki v svoji državi spodbujajo učenje pri odraslih, svetujejo in pomagajo pri oblikovanju politike ter zbirajo in razširjajo najboljše prakse. Sodeluje tudi z vrsto evropskih združenj, mrež in delavskih organizacij.

Zakaj je potrebno

Z bolj razširjenim izobraževanjem odraslih bi Evropa laže premagala gospodarsko krizo, zadostila potrebam trga dela po novih spretnostih in obdržala starajoče se prebivalce v delovnem razmerju. Učenje je tudi ključni dejavnik socialne vključenosti in državljanskega udejstvovanja posameznika. Znanja, ki smo jih pridobili v času šolanja, danes ne zadoščajo več za vse delovno življenje.

Delež odraslega prebivalstva v izobraževanju se po državah EU razlikuje: od 1,4 % do 31,6 % (podatki za leto 2012), na splošno pa ne narašča. Zanimanja za učenje je še zlasti malo pri nizkokvalificiranih in starejših odraslih. Ukrepanje na ravni EU lahko poveča poznavanje uspešnih politik, podporo in izmenjavo dobrih praks med državami.

Dosedanji ukrepi

Podpora politiki:

  • Države EU so postavile cilj v izobraževanju odraslih: do leta 2020 naj bi se izobraževalo 15 % odraslih v starosti 25–64 let. Leta 2012 je ta delež v državah v povprečju znašal 9 %, samo 5 držav EU je doseglo ciljni delež.
  • Evropska komisija objavlja sprotne kazalnike in podatke o stanju v državah EU, poročila o napredku pri izvajanju politike ter predlaga nove ukrepe.
  • Evropska komisija spodbuja izmenjavo dobrih praks v okviru delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2020, delovnih skupin ter občasnih mrež za posamezna področja.
  • Evropska komisija naroča študije, ki omogočajo pripravo učinkovitejših politik.