Čo robí Komisia?

Komisia spolupracuje s 32 krajinami na realizácii európskeho programu vzdelávania dospelých. Program zdôrazňuje potrebu zvýšiť účasť na všetkých formách vzdelávania dospelých (formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa), či už je dôvodom získanie nových pracovných zručností, aktívne občianstvo alebo osobnostný rozvoj a naplnenie.

Komisia napríklad koordinuje sieť vnútroštátnych koordinátorov pdf, ktorých úlohou je podporovať vzdelávanie dospelých vo svojich krajinách, poskytovať poradenstvo a podporu v oblasti príslušnej politiky a zhromažďovať a šíriť osvedčené postupy. Komisia takisto spolupracuje s viacerými európskymi združeniami, sieťami a pracovnými organizáciami na podpore vzdelávania dospelých.

Prečo je to potrebné?

Viac ľudí zapojených do vzdelávania dospelých môže pomôcť Európe prekonať hospodársku krízu, uspokojiť potrebu nových zručností a udržať produktivitu starnúcej pracovnej sily. Vzdelávanie je dôležité aj pre sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. Dnes sa ľudia nemôžu spoliehať na to, že so zručnosťami, ktoré získali v škole, si vystačia až do konca svojho pracovného života.

Účasť dospelých na vzdelávaní sa medzi jednotlivými krajinami líši. Podľa údajov z roku 2012 sa v EÚ pohybuje v rozpätí od 1,4 % do 31,6 % a celkový trend má stagnujúci charakter. Miera účasti je veľmi nízka najmä u ľudí s nízkou kvalifikáciou a starších ľudí. Opatrenia na európskej úrovni zlepšia informovanosť o úspešných politikách, poskytnú podporu a umožnia lepšiu výmenu skúseností medzi krajinami.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Na podporu rozvoja politiky:

  • krajiny EÚ určili cieľ v oblasti vzdelávania dospelých: do roku 2020 by sa malo do vzdelávania zapojiť 15 % dospelých vo veku 25 – 64 rokov. V roku 2012 bola priemerná účasť 9 % a iba 5 krajín dosiahlo stanovený cieľ,
  • Komisia zverejňuje ukazovatele a údaje o aktuálnej situácii v členských štátoch, správy o pokroku pri vykonávaní politík a navrhuje nové politiky,
  • Komisia uľahčuje výmenu osvedčených postupov a partnerského vzdelávania zameraného na politiky v rámci pracovného programu Vzdelávania a odborná príprava 2020 a na dočasné obdobie boli vytvorené pracovné skupiny a siete, ktoré sa venujú príslušným témam,
  • Komisia si objednala štúdie, ktoré majú predložiť dôkazy a údaje na podporu účinnejších politík.