Co robi w związku z tym Komisja?

Komisja współpracuje z 32 krajami w celu wdrożenia europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych. Program ten podkreśla konieczność zwiększenia uczestnictwa w kształceniu dorosłych wszelkiego rodzaju (uczenie się formalne, pozaformalne i nieformalne) w celu nabycia nowych umiejętności zawodowych, aktywnego obywatelstwa lub z myślą o indywidualnym rozwoju i samorealizacji.

Komisja koordynuje działania sieci krajowych koordynatorów pdf(126 kB), którzy popularyzują uczenie się dorosłych w swoich krajach, oferują doradztwo i wsparcie polityczne oraz gromadzą i rozpowszechniają najlepsze praktyki. Komisja współpracuje także z szeregiem europejskich stowarzyszeń, sieci oraz organizacji pracowniczych celem popularyzowania kształcenia się dorosłych.

Dlaczego jest to potrzebne?

Kształcenie dorosłych, obejmujące szersze kręgi społeczeństwa, może pomóc Europie w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, zaspokoić zapotrzebowanie na nowe umiejętności i przyczynić się do utrzymania produktywności starzejącej się siły roboczej. Kształcenie ma także zasadnicze znaczenie dla integracji społecznej i aktywnego obywatelstwa. W dzisiejszych czasach ludzie nie mogą po prostu polegać na umiejętnościach nabytych w szkole i uważać, że dotrwają do końca życia zawodowego, nie rozwijając się.

Udział dorosłych w programach edukacyjnych jest różny w poszczególnych państwach członkowskich UE: waha się od 1,4 proc. do 31,6 proc. (dane za 2012 r.). Niestety, tendencje te nie zmieniają się. Szczególnie rozczarowują wskaźniki w przypadku osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych. Działanie na poziomie europejskim zwiększy wiedzę na temat skutecznych strategii kształcenia, zapewnienia wsparcia i umożliwi lepszą wymianę doświadczeń między krajami.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

W celu wspierania rozwoju polityki:

  • Kraje UE przyjęły cel dotyczący kształcenia dorosłych: do 2020 r. 15 proc. dorosłych w wieku 25–64 będzie się kształcić. W 2012 r. średni udział dorosłych w kształceniu wyniósł 9 proc., a jedynie 5 krajów UE osiągnęło poziom docelowy;
  • Komisja publikuje wskaźniki i dane na temat obecnej sytuacji w państwach członkowskich, sprawozdania w sprawie postępów we wdrażaniu polityki i proponuje nowe rozwiązania polityczne;
  • Komisja ułatwia wymianę dobrych praktyk i wzajemne uczenie się w zakresie polityk w ramach programu prac „Edukacja i szkolenie 2010”, grup roboczych oraz powołanych na czas określony sieci zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami;
  • Komisja zleciła badania, które mają na celu zgromadzenie dowodów i danych umożliwiających tworzenie skuteczniejszych strategii politycznych.