Ką daro Komisija?

Komisija bendradarbiauja su 32 šalimis siekdama, kad būtų įgyvendinta Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė. Darbotvarkėje pabrėžiama būtinybė pasiekti, kad daugiau suaugusiųjų mokytųsi, pasirinkę kurį nors iš įvairių mokymosi būdų (formalųjį, neformalųjį mokymąsi arba savišvietą), tam, kad įgytų naujų darbo įgūdžių, taptų aktyvesniais piliečiais arba asmeniškai tobulėtų ir jaustų pasitenkinimą.

Pavyzdžiui, Komisija koordinuoja nacionalinių koordinatorių pdf tinklą, kurio tikslas – skatinti savo šalių suaugusiųjų mokymąsi, teikti politines rekomendacijas ir paramą, kaupti ir skleisti informaciją apie geriausią patirtį. Skatindama suaugusiųjų švietimą Komisija taip pat bendradarbiauja su įvairiomis Europos asociacijomis, tinklais ir darbuotojų organizacijomis.

Kodėl to reikia?

Aktyvesnis suaugusiųjų mokymasis gali padėti Europai įveikti ekonomikos krizę, turėti pakankamai reikiamų naujų įgūdžių įgijusių darbuotojų ir pasirūpinti, kad senėjanti jos darbo jėga išliktų produktyvi. Be to, mokymasis labai svarbus siekiant socialinės įtraukties ir aktyvaus pilietiškumo. Šiais laikais žmonės negali visą savo profesinį gyvenimą naudotis vien tik mokykloje ar universitete įgytais įgūdžiais.

Besimokančių suaugusiųjų dalis įvairiose ES šalyse labai nevienoda: nuo 1,4 % iki 31,6 % (2012 m. duomenys). Bendra tendencija išlieka ta pati. Itin mažai besimokančiųjų tarp žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus asmenų. Dėl Europos lygmens veiksmų bus geriau skleidžiama informacija apie sėkmingą politiką, teikiama parama, o šalims bus lengviau dalytis savo patirtimi.

Kas padaryta iki šiol?

Kad būtų remiama politikos raida:

  • ES valstybės narės nustatė suaugusiųjų mokymosi srities tikslą – iki 2020 m. pasiekti, kad mokytųsi 15 % 25–64 metų žmonių. 2012 m. vidutiniškai mokėsi 9 % tokio amžiaus žmonių ir iškeltą tikslą buvo pasiekusios tik 5 ES šalys;
  • Komisija skelbia rodiklius ir duomenis apie dabartinę padėtį valstybėse narėse bei pažangos įgyvendinant politiką ataskaitas ir siūlo naują politiką;
  • Komisija padeda keistis gerąja politikos patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų pasitelkusi darbo programą „Švietimas ir mokymas 2020“. Sukurtos laikinos konkrečioms temoms skirtos darbo grupės ir tinklai;
  • Komisija pavedė atlikti tyrimus, kad būtų gauta veiksmingesnei politikai formuoti reikalingų įrodymų ir duomenų.