Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún?

Tá an Coimisiún ag obair le 32 tír chun an clár oibre Eorpach d'fhoghlaim aosach a chur chun feidhme. Aibhsíonn an clár oibre sin an gá rannpháirtíocht san fhoghlaim aosach de gach cineál (foghlaim fhoirmiúil, neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta) a mhéadú, bíodh sin chun scileanna oibre nua a fháil, ar mhaithe le saoránacht ghníomhach nó i gcomhair forbartha pearsanta agus sásaimh phearsanta.

Mar shampla, comhordaíonn an Coimisiún líonra comhordaitheoirí náisiúnta pdf a chuireann an fhoghlaim aosach chun cinn ina dtíortha féin, a thugann comhairle agus cúnamh i dtaobh beartais, agus a bhailíonn agus a scaipeann dea-chleachtais. Thairis sin, oibríonn an Coimisiún le cumainn, líonraí agus eagraíochtaí lucht saothair san Eoraip chun an fhoghlaim aosach a chur chun cinn.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Le tuilleadh foghlama aosaí, is féidir cuidiú leis an Eoraip an ghéarchéim eacnamaíoch a shárú, na scileanna nua atá de dhíth a sholáthar, agus an fórsa saothair, atá ag dul in aois, a choinneáil táirgiúil. Dlúthchuid den chuimsiú sóisialta agus den tsaoránacht ghníomhach is ea an fhoghlaim freisin. Sa lá atá inniu ann, ní féidir le duine bheith ag brath ar feadh a shaoil oibre ar na scileanna a fuair sé ar scoil.

Tá an-éagsúlacht idir Bhallstáit an AE ó thaobh rannpháirtíocht san fhoghlaim aosach de — idir 1.4% agus 31.6% ag brath ar an tír (in 2012) — agus ar an iomlán níl mórán athraithe ag teacht ar na figiúirí. Cúis díomá is ea rátaí rannpháirtíochta daoine ar bheagán oiliúna agus daoine aosta. Trí ghníomhaíocht ar an leibhéal Eorpach, cuirfear tuilleadh daoine ar an eolas faoi bheartais rathúla, tabharfar cúnamh do dhaoine, agus is fearr mar a bheidh tíortha in ann a dtaithí a roinnt le chéile.

Cad atá déanta go dtí seo?

Chun na beartais sa réimse seo a chothú:

  • Tá sprioc leagtha síos ag tíortha an AE i gcomhair foghlama aosaí — 15% de dhaoine fásta idir 25 agus 64 bliain d'aois a bheith páirteach ann faoi 2020. Ní raibh ach 9% páirteach ar an meán in 2012, agus ní raibh an sprioc bainte amach ach ag 5 thír san AE;
  • Foilsíonn an Coimisiún táscairí agus sonraí faoin staid reatha sna Ballstáit, tugann sé tuairisc ar an dul chun cinn atá déanta acu maidir le beartais a chur i bhfeidhm agus molann sé beartais nua;
  • Éascaíonn an Coimisiún malartú dea-chleachtais agus foghlaim phiaraí i dtaobh beartas trí chlár oibre Oideachas agus Oiliúint 2020, agus trí mheithleacha agus líonraí a oibríonn ar théamaí sonracha ar feadh tréimhsí cinnte;
  • D'ordaigh an Coimisiún staidéir le fianaise agus sonraí a sholáthar ionas go mbeadh a bheartais ní b'éifeachtaí.