Komission toimet

Komissio tekee yhteistyötä 32 maan kanssa eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman toteuttamiseksi. Ohjelma korostaa tarvetta lisätä kaikentyyppistä aikuisten oppimista (virallista, epävirallista ja arkioppimista) joko uusien taitojen hankkimiseksi, aktiivisen kansalaisuuden ylläpitämiseksi tai kansalaisten henkilökohtaisen kehityksen tai itsensä toteuttamisen vuoksi.

Komissio koordinoi esimerkiksi kansallisten koordinaattoreiden pdf verkostoa, joka edistää aikuiskoulutusta kussakin maassa, antaa politiikkaa koskevaa ohjeistusta ja tukea sekä kerää ja levittää tietoa parhaista käytännöistä. Komissio tekee myös yhteistyötä eurooppalaisten järjestöjen, verkostojen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa aikuiskoulutuksen edistämiseksi.

Tarve

Aikuiskoulutuksen lisääminen voi auttaa Eurooppaa selviytymään talouskriisistä, vastaamaan uusien taitojen tarpeeseen ja tukemaan ikääntyvän työvoiman tuottavuutta. Oppiminen on myös olennaisen tärkeää sosiaalisen osallisuuden ja kansalaisaktiivisuuden kannalta. Nykypäivänä ei voi enää luottaa siihen, että koulussa opitut taidot riittävät koko työuran ajan.

Koulutukseen osallistuvien aikuisten osuus vaihtelee EU-maissa suuresti: alimmillaan se on vain 1,4 prosenttia ja enimmillään 31,6 prosenttia (vuoden 2012 tiedot). Aikuisten opiskelu ei näytä myöskään lisääntyvän. Etenkin vähän koulutettujen ja vanhempien ikäluokkien koulutukseen osallistuminen on harmillisen vähäistä. EU:n toimilla lisätään tietoa hyvistä toimintatavoista, tuetaan koulutustoimintaa sekä edistetään kokemusten vaihtoa maiden välillä.

Aiemmat toimet

Aikuiskoulutuspolitiikan kehittämistä on tuettu seuraavin toimin:

  • EU-maat ovat asettaneet tavoitteekseen saada vuoteen 2020 mennessä 15 prosenttia 25–64-vuotiaista mukaan koulutukseen. Vuonna 2012 keskimäärin 9 prosenttia aikuisista osallistui koulutukseen ja vain 5 EU-maata oli saavuttanut tavoitteen.
  • Komissio julkaisee indikaattoreita ja tietoja jäsenvaltioiden tilanteesta sekä raportteja kansallisten toimien edistymisestä ja ehdottaa uusia toimia.
  • Komissio pyrkii tukemaan hyvien käytäntöjen levittämistä ja vertaisoppimista Koulutus 2020 -työohjelman puitteissa. Lisäksi on koottu erityisiin teemoihin keskittyviä väliaikaisia työryhmiä ja verkostoja.
  • Komissio on teettänyt tutkimuksia, joiden avulla kartoitetaan nykytilannetta ja hankitaan tietoa tehokkaampien toimien kehittämiseksi.