Mida komisjon teeb?

Komisjon teeb koostööd 32 riigiga, et rakendada täiskasvanuhariduse uuendatud Euroopa tegevuskava. Tegevuskavas rõhutatakse vajadust suurendada osalust kõigis täiskasvanuhariduse vormides (formaalne, mitteformaalne ja informaalne õpe), kas uute tööoskuste omandamise, kodanikuaktiivsuse või isikliku arengu ja eneseteostusega seotud eesmärkidel.

Näiteks koordineerib komisjon riiklike koordinaatorite pdf võrgustikku. Need koordinaatorid edendavad täiskasvanuharidust oma riikides, annavad poliitikaalast nõu ja abi ning koguvad ja levitavad parimaid tavasid. Täiskasvanuhariduse edendamise eesmärgil teeb komisjon koostööd ka erinevate Euroopa ühenduste, võrgustike ja tööorganisatsioonidega.

Miks on see vajalik?

Rohkem täiskasvanuharidust võib aidata Euroopal kriisist välja tulla, rahuldada vajadust uute oskuste järele ning säilitada vananeva tööjõu tootlikkus. Õppimine on oluline ka sotsiaalse kaasatuse ja kodanikuaktiivsuse seisukohast. Tänapäeval ei saa inimesed tugineda kuni oma tööelu lõpuni vaid koolis omandatud oskustele.

Täiskasvanuõppes osalemine on ELi liikmesriikide lõikes väga erinev: 1,4%-st 31,6%-ni (2012. aasta andmed). Üldise suundumusena võib täheldada olukorra stagneerumist. Osalemise määr on eriti pettumustvalmistav madala kvalifikatsiooniga ning eakamate täiskasvanute puhul. Euroopa tasandi meetmed suurendaksid teadmisi edukast poliitikast, pakuksid tuge ja tõhustaksid kogemuste vahetamist riikide vahel.

Mida on seni saavutatud?

Täiskasvanuhariduspoliitika arengu toetamiseks on võetud järgmisi meetmeid:

  • ELi liikmesriigid on seadnud 2020. aastaks eesmärgi saavutada 25−64-aastase täiskasvanute 15%-line osalus täiskasvanuhariduses. 2012. aastal oli keskmine osaluse määr 9% ja ainult 5 ELi riigis saavutati asjaomane sihtmäär;
  • komisjon avaldab näitajad ja andmed praeguse olukorra kohta liikmesriikides, eduaruanded poliitika rakendamise kohta ning esitab uued poliitikaettepanekud;
  • Komisjon hõlbustab heade tavade vahetamist ja vastastikust õpet tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2020” raames. Samuti on loodud ajutisi konkreetsetele teemadele pühendatud töörühmi ja võrgustikke.
  • Komisjon on tellinud uuringud, mis annavad tõendeid ja andmeid, et toetada tõhusamat poliitikat.