Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Η Επιτροπή συνεργάζεται με 32 χώρες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το θεματολόγιο τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής των ενηλίκων σε κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα (τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση) με στόχο την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών ή την προσωπική εξέλιξη και ολοκλήρωση.

Για παράδειγμα, η Επιτροπή συντονίζει ένα δίκτυο εθνικών συντονιστών pdf που προωθούν την εκπαίδευση των ενηλίκων στις χώρες τους, παρέχουν συμβουλές και στήριξη για την εφαρμογή της πολιτικής και συγκεντρώνουν και διαδίδουν βέλτιστες πρακτικές. Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με διάφορες ευρωπαϊκές ενώσεις, δίκτυα και οργανώσεις εργαζομένων για την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Γιατί χρειάζεται;

Η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να βοηθήσει ώστε η Ευρώπη να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση, να καλύψει τις ανάγκες για νέες δεξιότητες και να διατηρήσει εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει επίσης καθοριστική σημασία για την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται, μέχρι το τέλος του εργασιακού τους βίου, μόνο στις δεξιότητες που απέκτησαν στη βασική τους εκπαίδευση.

Η συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ: από 1,4% έως 31,6% (με βάση στοιχεία του 2012), και η γενικότερη τάση είναι να παραμείνουν τα ποσοστά στάσιμα. Τα ποσοστά συμμετοχής είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά όσον αφορά ενηλίκους μεγαλύτερης ηλικίας ή με χαμηλή ειδίκευση. Η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα κάνει ευρύτερα γνωστές επιτυχημένες πολιτικές, θα παράσχει στήριξη και θα βελτιώσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ διαφόρων χωρών.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Για να στηρίξουν την πολιτική:

  • Οι χώρες της ΕΕ έθεσαν ως στόχο για το 2020 τη συμμετοχή του 15% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το 2012, η μέση συμμετοχή ήταν 9% και μόνο 5 χώρες πέτυχαν το ποσοστό - στόχο.
  • Η Επιτροπή δημοσιεύει δείκτες και δεδομένα για τη σημερινή κατάσταση στα κράτη μέλη, καταρτίζει εκθέσεις για την πρόοδο εφαρμογής των πολιτικών και προτείνει νέες πολιτικές.
  • Η Επιτροπή προωθεί την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020».Έχει επίσης συστήσει ομάδες εργασίας και δίκτυα που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα.
  • Η Επιτροπή έχει αναθέσει την εκπόνηση μελετών που παρέχουν στοιχεία για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών.