Co dělá Komise?

Evropská komise spolupracuje se 32 zeměmi na realizaci evropského programu pro vzdělávání dospělých. Program zdůrazňuje potřebu zvýšit účast dospělých na formálním, neformálním a informálním vzdělávání, ať už kvůli získání nových dovedností, aktivnímu občanství či kvůli osobnímu rozvoji a seberealizaci.

Komise např. koordinuje síť národních koordinátorů

pdf

(126 kB)

English (en) , kteří podporují vzdělávání dospělých v příslušných zemích, poskytují poradenství a podporu ohledně daných politik a shromažďují i šíří osvědčené postupy. Za tím účelem také spolupracuje s řadou evropských sdružení, sítí a odborových organizací

English (en) .

Proč je tato podpora důležitá?

Větší zájem dospělých o vzdělávání může Evropě pomoci překonat hospodářskou krizi, uspokojit potřebu nových dovedností na trhu práce a zajistit zaměstnatelnost stárnoucí pracovní síly. Vzdělávání je také důležité pro sociální začlenění a aktivní občanství. V dnešní době se lidé prostě nemohou spoléhat na to, že s dovednostmi získanými ve škole si vystačí až do konce své kariéry.

Účast dospělých na vzdělávání se mezi jednotlivými zeměmi EU značně liší – je to od 1,4 % až po 31,6 % (údaje z roku 2012), ale tato čísla se v dlouhodobém horizontu příliš nemění. Obzvláště neuspokojivá je míra účasti osob s nízkou kvalifikací a starších lidí. Opatření na celoevropské úrovni zvýší informovanost o úspěšných politikách a umožní lepší výměnu zkušeností mezi zeměmi.

Čeho se doposud dosáhlo?

Dosavadní výsledky:

  • Země EU si stanovily cíl pro vzdělávání dospělých: do roku 2020 by se tohoto typu vzdělávání mělo účastnit 15 % dospělých ve věku 25 až 64 let. V roce 2012 byla průměrná účast 9 % a stanoveného cíle se podařilo dosáhnout pouze pěti zemím.
  • Komise zveřejňuje ukazatele a údaje o současné situaci v členských zemích, zprávy o pokroku při provádění politik a navrhuje nové politiky.
  • Komise usnadňuje výměnu osvědčených postupů a vzájemné učení v rámci pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2020“

    Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  a na omezenou dobu byly vytvořeny pracovní skupiny

    English (en) a sítě zabývající se příslušnými tématy.

  • Komise zadává vypracování studií, jejichž výsledky slouží jako základ pro tvorbu účinnějších politik.