Какво прави Комисията?

Комисията работи с 32 страни за изпълнение на европейската програма за учене за възрастни. В програмата се подчертава необходимостта от увеличаване на участието във всички видове учене за възрастни (формално, неформално, самостоятелно), независимо дали за придобиване на нови умения за работа, за активно гражданско участие или за личностно развитие и реализация.

Комисията например координира мрежа от национални координатори pdf, които насърчават ученето за възрастни в своите страни, предоставят съвети и подкрепа във връзка с политиките и събират и разпространяват добри практики. Комисията работи също така с редица европейски асоциации, мрежи и трудови организации за насърчаване на ученето за възрастни.

Защо е необходимо това?

Засиленото учене за възрастни може да помогне на Европа да преодолее икономическата криза, да отговори на необходимостта от нови умения и да запази производителността на остаряващата си работна сила. Ученето е много важно и за социалното приобщаване и активното гражданско участие. В днешно време хората не могат да разчитат само на придобитите в училище умения до края на трудовата си кариера.

Участието на възрастни в ученето варира значително в различните страни от ЕС: от 1,4% до 31,6% (по данни от 2012 г.), като общата тенденция е тези равнища да се задържат без промяна. Равнищата на участие са особено разочароващи при нискоквалифицираните и по-възрастните хора. Действия на европейско равнище ще увеличат знанията за успешни политики, ще окажат подкрепа и ще дадат възможност за подобряване на обмена на опит между страните.

Какво е направено досега?

В подкрепа на разработването на политики:

  • Страните от ЕС определиха набор от цели за ученето за възрастни: до 2020 г. 15% от възрастните между 25 и 64 години трябва да участват. През 2012 г. средното участие бе 9%, като само в 5 страни от ЕС бе достигнато целевото равнище.
  • Комисията публикува показатели и данни за настоящото положение в страните членки, доклади за напредъка в изпълнението на политиките и предлага нови политики.
  • Комисията улеснява обмена на добри практики и партньорското обучение относно политиките в работната програма за образование и обучение за 2020 г., като за определени периоди от време бяха създадени работни групи и мрежи по конкретни теми.
  • Комисията поръчва проучвания, които предоставят факти и данни в подкрепа на по-ефективни политики.