Cosán nascleanúna

Deiseanna do mhic léinn, d'oiliúnaithe agus do phrintísigh

Cad é an rud é?

Cuireann Erasmus+ deiseanna ar fáil do mhic léinn, d'oiliúnaithe agus do phrintísigh i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (VET) dul ar thaithí oibre ar an gcoigríoch ionas gur féidir leo scileanna nó teangacha nua a fhoghlaim.

Méadaítear infhostaitheacht daoine má dhéanann siad socrúchán oibre ar an gcoigríoch agus is minic a dhéantar an t-aistriú ó oideachas agus oiliúint go saol na hoibre níos fusa dóibh dá bharr sin freisin, agus ag an am céanna cuireann na socrúcháin seo le comhar Eorpach sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint.

Cad atá i gceist leis?

Is féidir le mic léinn gairmoideachais tréimhse oiliúna nó printíseacht ar an gcoigríoch a dhéanamh:

  • I gcuideachta;
  • In ionad oibre – in eagraíocht phoiblí nó neamhrialtasach mar shampla;
  • In institiúid gairmoideachais agus gairmoiliúna maille le tréimhsí foghlama i mbun oibre i gcuideachta.

Is féidir idir dhá sheachtain agus bliain a bheith i gceist leis na na tréimhsí oiliúna agus na printíseachtaí. Dlúthchuid den eispéireas is ea an t-ullmhúchán. Is féidir ranganna teanga (trí Thacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+), chomh maith le hullmhúchán cultúrtha agus ullmhúchán praiticiúil a bheith i gceist leis.

Cé atá i dteideal páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna atá i dtíortha rannpháirteachapdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  iarratas a dhéanamh thar ceann a mac léinn. Is féidir creidiúnú a bheith ag na hinstitiúidí sin faoin gCairt VET um Shoghluaiseacht, cé nach gá sin. Na hinstitiúidí sin a bhfuil an Chairt VET um Shoghluaiseacht acu, is féidir leo iarratas a chur isteach ar shlí shimplí faoi Phríomhghníomhaíocht 1 Erasmus+ (soghluaiseacht) thar ceann fhoghlaimeoirí agus fhoireann VET ón mbliain 2016 amach.

 

How can we help?