Navigacijski put

Suradnja među institucijama

O čemu se radi?

U okviru programa Erasmus+, institucije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje mogu s drugima raditi na poboljšanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u cijeloj Europi. Institucije za SOO mogu surađivati s poduzećima, socijalnim partnerima te tijelima lokalne i regionalne uprave na postizanju visoke kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja relevantnog za potrebe nacionalnog i europskog tržišta rada.

Međunarodnim vezama s ključnim dionicima, uključujući ustanove za visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih, lakše će se razmjenjivati novi pristupi i poboljšati strukovno obrazovanje i osposobljavanje u cijeloj Europi.

Što to obuhvaća?

Suradnjom se može obuhvatiti:

Tko može sudjelovati?

Mogu sudjelovati institucije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje iz zemalja sudionica.

 

How can we help?