Cosán nascleanúna

Forléargas - Gairmoideachas agus Gairmoiliúint

Cad chuige é?

Is é aidhm Erasmus+cáilíocht an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna a fheabhsú ar fud na hEorpa trí dheiseanna a thabhairt do mhic léinn agus do bhaill foirne sa réimse sin tréimhsí oiliúna a dhéanamh ar an gcoigríoch. Cuideoidh sé le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna comhpháirtíochtaí straitéiseacha a chruthú le heagraíochtaí eile agus le gnólachtaí sa dóigh go gcruthófar dlúthnáisc idir oideachas agus oiliúint agus saol na hoibre.

Ar an iomlán, fágfaidh sé gur fearr infhostaitheacht agus scileanna saoil daoine agus cuirfidh sé le hiomaíochas gheilleagar na hEorpa.

Cad atá i gceist leis?

Deiseanna do mhic léinn gairmoideachais, d'oiliúnaithe agus do phrintísigh socrúchán ar an gcoigríoch a ghlacadh, mar shampla:

 • I gcuideachta nó in ionad oibre eile (e.g. in eagraíocht phoiblí nó neamhrialtasach);
 • I ngairmscoil maille le tréimhsí foghlama obairbhunaithe i gcuideachta.

Deiseanna don fhoireann gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla a dhéanamh i dtíortha eile den Eoraip, mar shampla:

 • Oiliúint;
 • Scáthfhoghlaim nó breathnú;
 • Socrúcháin mhúinteoireachta.

Comhar idir institiúidí:

Comhar le gnólachtaí:

 • Curaclaim a cheapadh agus a chur ar fáil a bheidh ag teacht le riachtanais an margaidh saothair;
 • Torthaí a roinnt ar dhóigh spriocdhírithe idir gnólachtaí, comhairleoirí agus lucht déanta beartais sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint.
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le heagraíochtaí de na saghsanna a leanas, i dtíortha rannpháirteacha, bheith páirteach ann:

 • Gairmscoileanna agus soláthróirí gairmoideachais agus gairmoiliúna;
 • Gnólachtaí, comhpháirtithe sóisialta agus ionadaithe eile ó shaol na hoibre, comhlachais trádála agus eagraíochtaí trádála eile san áireamh;
 • Aon eagraíocht atá gníomhach i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna
 • Eagraíochtaí a bhfuil déanamh beartais agus cinnteoireacht i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna faoina gcúram
 

How can we help?