Navigačný riadok

Spolupráca s podnikmi

Čo je jej cieľom?

Systémy OVP reagujú na potreby trhu práce v jednotlivých odvetviach prostredníctvom aliancií pre sektorové zručnosti.

Cieľom aliancií pre sektorové zručnosti je reagovať na kvalifikačné nesúlady vymedzením sektorovo špecifických potrieb trhu práce a dopytu po nových zručnostiach vo vzťahu k jednému alebo viacerým povolaniam a/alebo zlepšovať možnosti reakcie pôvodných a súčasných systémov OVP na potreby pracovného trhu v konkrétnych odvetviach.

Čo to zahŕňa?

Aliancie pre sektorové zručnosti sú nadnárodné projekty, ktoré slúžia na identifikáciu alebo využívanie existujúcich a vznikajúcich potrieb zručností v konkrétnom hospodárskom odvetví a/alebo na zohľadnenie týchto potrieb v učebných plánoch odborného vzdelávania s cieľom reagovať na uvedené potreby.

Osobitná pozornosť sa bude venovať digitálnym zručnostiam, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre všetky zamestnania na celom trhu práce.

Prechod na obehové hospodárstvo musia sprevádzať zmeny v pracovných kvalifikáciách, národných vzdelávacích programoch a programoch odbornej prípravy s cieľom reagovať na potrebu tzv. zelených zručností.

Tieto ciele môžete realizovať, ak svoj projekt prihlásite do jednej z nasledujúcich častí:

Časť 1: Aliancie pre sektorové zručnosti zamerané na identifikáciu potrebných zručností budú pracovať na sektorovej úrovni s cieľom poskytnúť jasné a podrobné údaje o potrebách a nedostatkoch. Prispejú tak k odstráneniu takýchto medzier prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, ktorá sa môže zakladať na OVP (časť 2) alebo inom type vzdelávania a odbornej prípravy.

Časť 2: Aliancie pre sektorové zručnosti podporujúce navrhovanie a tvorbu OVP budú slúžiť na vytváranie spoločného vzdelávacieho obsahu pre programy odborného vzdelávania pre jednu alebo viacero súvisiacich profesií v určitom odvetví, ako aj na vytváranie vzdelávacích metodológií. Osobitný dôraz treba klásť na učenie sa prácou, prostredníctvom ktorého študenti získajú zručnosti požadované na trhu práce. Aliancie pre sektorové zručnosti (Časť 2) musia uplatňovať celoeurópske nástroje, ako sú napríklad EQF, ECVET, EQAVET.

Kto sa môže zúčastniť?

Aliancie pre sektorové zručnosti sa spravidla zameriavajú na spoluprácu medzi organizáciami zriadenými v krajinách zapojených do programu. Účastníkmi aliancie pre sektorové zručnosti však môžu byť aj organizácie z partnerských krajín (ako partneri, nie ako žiadatelia), ak ich účasť predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu.

Medzi oprávnené subjekty patria:

  • sociálni partneri, komory, organizácie zastupujúce povolania alebo sektory,

  • rady pre sektorové zručnosti,

  • poskytovatelia OVP a ich združenia,

  • služby zamestnanosti,

  • podniky,

  • verejné orgány,

  • agentúry pôsobiace v oblasti hospodárskeho rozvoja/výskumu,

  • organizácie pôsobiace v oblasti kariérneho rozvoja/profesijného poradenstva.

Ako sa prihlásiť?

Žiadatelia by mali reagovať na každoročnú výzvu na predkladanie návrhov. Žiadosti je potrebné predložiť Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

 

How can we help?