Naršymo kelias

Bendradarbiavimas su įmonėmis

Tikslas

Profesinio mokymo sistemos reaguoja į konkrečius darbo rinkos poreikius pasitelkdamos sektorių įgūdžių sąjungas.

Sektorių įgūdžių sąjungos siekia užpildyti įgūdžių spragas, nustatydamos konkrečių sektorių darbo rinkos poreikius ir vieno ar daugiau darbo profilių naujų įgūdžių paklausą, taip pat didindamos pradinių ir tęstinių PM sistemų reagavimo į konkrečių sektorių darbo rinkos poreikius galimybes.

Kas numatyta programoje?

Sektorių įgūdžių sąjungos yra tarptautiniai projektai, kuriais siekiama nustatyti esamus ir naujus įgūdžių poreikius konkrečiuose ekonomikos sektoriuose arba jais naudotis, ir (arba) sudaryti atitinkamas mokymo programas tiems poreikiams tenkinti.

Ypatingas dėmesys bus kreipiamas į skaitmeninius įgūdžius, nes jie tampa vis svarbesni visiems visos darbo rinkos darbo profiliams.

Be to, perėjimas prie žiedinės ekonomikos turėtų būti palengvinamas atitinkamai keičiant kvalifikacijas, nacionalinio švietimo ir mokymo programas, kad būtų patenkintas naujoms profesijoms reikalingų ekologiškos ekonomikos įgūdžių poreikis.

Projektais šių tikslų gali būti siekiama taikant vieną iš šių dalių:

1 dalis. Sektorių įgūdžių sąjungos įgūdžių poreikiams nustatyti dirbs sektorių lygmeniu, kad pateiktų aiškią ir išsamią faktinę informaciją, kokie yra poreikiai ir spragos. Dėl to bus galima šias spragas užpildyti numatant atitinkamą mokymą pagal PM galimybes (2 dalis) arba pasitelkiant kitas švietimo ir mokymo galimybes.

2 dalis. Sektorių įgūdžių sąjungos PM kurti ir teikti dirbs tam, kad sukurtų ir pateiktų bendrą mokymo turinį, skirtą vienos arba kelių susijusių sektoriaus profesijų profesinio mokymo programoms, taip pat mokymo ir rengimo metodiką. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas mokymuisi darbo vietoje, kuriuo besimokantiems asmenims suteikiami darbo rinkai reikalingi įgūdžiai. 2 dalies sektorių įgūdžių sąjungos turi taikyti bendras ES priemones, tokias kaip Europos kvalifikacijų sandara (EQF), Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET).

Kas gali dalyvauti?

Sektorių įgūdžių sąjungos projektuose paprastai siekiama Programos šalyse įsisteigusių organizacijų bendradarbiavimo. Tačiau šalių partnerių organizacijos sektorių įgūdžių sąjungos projekte gali dalyvauti kaip partnerės (ne kaip pareiškėjos), jeigu jų dalyvavimas projektui suteikia svarbios pridėtinės vertės.

Reikalavimus atitinkantys subjektai, be kita ko, yra:

  • socialiniai partneriai, amatų rūmai, profesijoms ar sektoriams atstovaujančios organizacijos;

  • sektorių įgūdžių tarybos;

  • PM teikėjai ir jų asociacijos;

  • įdarbinimo tarnybos;

  • įmonės;

  • institucijos;

  • ekonominės plėtros, mokslinių tyrimų agentūros;

  • profesinio orientavimo ir konsultavimo organizacijos.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos kasmet paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Jas reikia siųsti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

 

How can we help?