Navigacijski put

Suradnja s poduzećima

O čemu se radi?

Sustavi SOO-a prilagođavaju se potrebama tržišta rada specifičnima za određene sektore putem saveza za sektorske vještine.

Cilj saveza za sektorske vještine jest rješavanje nedostataka vještina utvrđivanjem potreba na tržištu rada specifičnih za određene sektore i potražnje za novim vještinama s obzirom na jedan ili više profesionalnih profila i/ili povećanjem prilagodljivosti početnih i trajnih sustava SOO-a potrebama na tržištu rada specifičnima za određene sektore.

Što to obuhvaća?

Savezi za sektorske vještine transnacionalni su projekti u okviru kojih se utvrđuju postojeće i nove potrebe za vještinama u određenom gospodarskom sektoru ili se djeluje na temelju njih i/ili se te potrebe prenose u strukovne nastavne programe kako bi se te potrebe zadovoljile.

Posebno će se obuhvatiti digitalne vještine jer su one sve važnije za sve profesionalne profile na cijelom tržištu rada.

Isto tako, prijelaz na kružno gospodarstvo mora se temeljiti na promjenama kvalifikacija i nacionalnih nastavnih programa obrazovanja i osposobljavanja kako bi se zadovoljile nove profesionalne potrebe za zelenim vještinama.

Projektima se ti ciljevi mogu postići prijavom na jednu od sljedećih opcija:

1. opcija: Savezi za sektorske vještine za utvrđivanje potreba za vještinama djelovat će na razini sektora kako bi se jasno i detaljno dokazalo koje su potrebe i nedostaci. Na taj bi se način omogućilo rješavanje takvih nedostataka osiguravanjem osposobljavanja, bilo da se temelji na SOO-u (2. opcija) ili na drugom obrazovanju i osposobljavanju.

2. opcija: Savezi za sektorske vještine za osmišljavanje i pružanje SOO-a radit će na osmišljavanju i pružanju zajedničkog sadržaja osposobljavanja za strukovne programe za jedno ili nekoliko povezanih zanimanja u sektoru, kao i na metodologijama poučavanja i osposobljavanja. Posebno će se usredotočiti na učenje utemeljeno na radu, čime će se učenicima pružiti vještine potrebne na tržištu rada. 2. opcija – Savezi za sektorske vještine moraju primjenjivati instrumente i alate na razini cijelog EU-a kao što su EQF, ECVET i EQAVET.

Tko može sudjelovati?

Savezi za sektorske vještine općenito su usmjereni na suradnju među organizacijama osnovanima u državama koje sudjeluju u programu. Međutim, organizacije iz partnerskih država mogu sudjelovati u nekom od saveza za sektorske vještine kao partneri (ne kao podnositelji zahtjeva) ako njihovim sudjelovanjem projekt dobiva nužnu dodanu vrijednost.

Prihvatljivi subjekti uključuju:

  • socijalne partnere, komore, organizacije koje predstavljaju zanimanja ili sektore,

  • vijeća za sektorske vještine,

  • pružatelje SOO-a i njihova udruženja,

  • službe za zapošljavanje,

  • poduzeća,

  • nadležna tijela,

  • agencije za gospodarski razvoj ili istraživanje te

  • organizacije za profesionalno usmjeravanje ili savjetovanje.

Kako se prijaviti?

Kandidati se prijavljuju na temelju godišnjih poziva na podnošenje prijedloga. Prijave se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti i kulturu (EACEA).

 

How can we help?