Διαδρομή πλοήγησης

Συνεργασία με επιχειρήσεις

Περί τίνος πρόκειται;

Τα συστήματα ΕΕΚ ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας για συγκεκριμένους τομείς μέσω των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων (ΤΣΔ). Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων καταρτίζουν και υλοποιούν κοινά προγράμματα σπουδών και μεθόδους διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις τάσεις όσον αφορά τις διάφορες δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει;

Η συνεργασία με τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·
  • προσαρμογή του περιεχομένου της ΕΕΚ στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των τομέων, π.χ. με την ένταξη των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και πρακτικών και την καινοτόμο χρήση ΤΠΕ·
  • στοχευμένη ενημέρωση φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ, επιχειρήσεων και συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;
  • οι φορείς παροχής ΕΕΚ
  • οι οργανώσεις που διαθέτουν τεχνογνωσία σε συγκεκριμένους τομείς (όπως οι κοινωνικοί εταίροι, οι ομοσπονδίες και τα επιμελητήρια)
  • οι αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση/διαπίστευση επαγγελματικών προσόντων
Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

 

How can we help?