Cosán nascleanúna

Deiseanna don fhoireann

Cad é an rud é?

Faoi Erasmus+, is féidir le gairmithe i réimse na scolaíochta réamh-bhunscoile, bunscoile, agus meánscoile ar spéis leo cur lena bhforbairt ghairmiúil deiseanna iontacha a thapú a leathnóidh a n-eolas agus a scileanna, mar shampla, teangacha nua a fhoghlaim nó ardchumas i réimsí de theicneolaíocht na faisnéise a bhaint amach.

Is rud é seo a thabharfaidh dearcadh nua, inniúlachtaí agus spreagadh do rannpháirtithe chomh maith le malartú eolais agus malartú dea-chleachtas a rachaidh chun tairbhe na n-institiúidí oideachasúla a chinntiú.

Cad atá i gceist leis?

Cuireann Erasmus+ ar a gcumas do rannpháirtithe cur lena bhforbairt ghairmiúil de thoradh cúrsaí oiliúna agus sócrúcháin soghluaisteachta i dtíortha eile. Mar shampla:

  • Cúrsaí struchtúrtha a dhéanamh nó oiliúint a fháil ar an gcoigríoch;
  • Postscáthú nó scáthfhoghlaim a dhéanamh i scoil nó in eagraíocht ábhartha eile ar an gcoigríoch;
  • Socrúcháin mhúinteoireachta a dhéanamh i scoil chomhpháirtíochta.

Idir dhá lá agus dhá mhí a bhíonn i gceist leis na gníomhaíochtaí seo, nó suas le bliain fiú i gcásanna áirithe.

Cuireann an tairseach School Education Gatewayliosta cuimsitheach de chúrsaí oiliúna atá dírithe ar fhorbairt ghairmiúil múinteoirí ar fáil chomh maith le huirlis thiomnaithe arb é is feidhm di ligean dá lucht úsáide deiseanna soghluaisteachta a chuardach ar fud na hEorpa ar shlí níos éasca.

Cé atá i dteideal páirt a ghlacadh ann?
  • Is féidir le múinteoirí, ceannairí scoile, leabharlannaithe agus baill foirne eile ó réamh-bhunscoileanna, bunscoileanna agus meánscoileanna sna tíortha rannpháirteacha bheith páirteach ann,
  • Baill foirne eile (cigirí scoile, comhairleoirí scoile, comhairleoirí teagaisc, síceolaithe, srl.) atá bainteach le forbairt ghairmiúil na scoileanna.
Conas iarratas a dhéanamh?

Is iad na scoileanna féin a dhéanfaidh an t-iarratas agus mar chuid den iarratas sin ba cheart Plean Forbartha Eorpach a leagan amach a mhíníonn an tairbhe a dhéanfaidh na gníomhaíochtaí d'obair na scoile mar eagraíocht.

Nó de rogha air sin, is féidir le (braisle) scoileanna ó aon tír amháin comhiarratas a dhéanamh trí bhíthin údarás scolaíochta áitiúil nó comhlacht comhordúcháin scolaíochta d'fhonn rochtain ar an maoiniú seo a éascú do na scoileanna sin.

Is féidir tuilleadh eolais, cuir i gcás faoi conas iarratas a dhéanamh, a fháil ar shuíomhanna gréasáin na nGníomhaireachtaí Náisiúnta.

 

How can we help?