Навигационна пътека

Възможности за служители

Какви са възможностите?

В рамките на програма „Еразъм+“специалистите от сферата на предучилищното, началното или средното образование могат да се възползват от множество вълнуващи възможности за подобряване на своите знания и умения, включително за изучаване на нови езици или придобиване на умения в областта на информационните и комуникационните технологии.

Това може да доведе до нови перспективи, компетенции и вдъхновение за участниците, както и до обмен на знания и добри практики, които да са от полза за образователните институции.

Какво включват?

„Еразъм+“ дава възможност за по-нататъшно професионално развитие чрез обучение и командировки в други страни. Това включва:

  • участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
  • обмен на опит на работното място или периоди на наблюдение в училище или друга подходяща организация в чужбина;
  • командировки с цел преподаване в училище партньор.

Тези дейности могат да са с продължителност от 2 дена до 2 месеца, а в някои случаи – дори до 1 година.

Уебсайтът School Education Gateway предлага богат избор от обучителни курсове за професионално развитие на учителите, както и инструмент, улесняващ търсенето на възможности за мобилност в Европа.

Кой може да участва?
  • Учители, директори на училища, библиотекари и други служители на институции за предучилищно, начално и средно образование в държавите по програмата.
  • Други служители (училищни инспектори, училищни съветници, педагогически съветници, психолози и т.н.), участващи в стратегическото развитие на училищата.
Как се кандидатства?

Кандидатурите се подават от училищата и трябва да включват европейски план за развитие, в който да е посочено как дейностите ще са от полза за работата на училището като организация.

Възможно е и местен орган в областта на училищното образование или друг вид орган за координация в тази област да подаде съвместно заявление за училища от една единствена страна с цел улесняване на техния достъп до финансиране.

Допълнителна информация, включително информация за процедурите за кандидатстване, можете да намерите на уебсайтовете на националните агенции.

 
unknown label

How can we help?