Navigačný riadok

Spolupráca medzi inštitúciami/školami

O čo ide?

Program Erasmus+ poskytuje príležitosti na vytváranie partnerstiev medzi školami a organizáciami v celej Európe s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu výučby a vzdelávania.

Tieto strategické partnerstvá umožňujú partnerom, aby počas 2 až 3 rokov spolupracovali na otázkach spoločného záujmu, zavádzali inovatívne postupy a/alebo sa zapájali do nových foriem spolupráce s partnermi z rôznych oblastí.

Čo to zahŕňa?

Školy a iné organizácie majú k dispozícii tieto možnosti:

  • projekty zamerané na oblasti spoločného záujmu a významu s možnosťou medzisektorovej spolupráce zameranej na zlepšenie výučby a vzdelávania,
  • partnerstvá medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi, školami a inými organizáciami, ktorých cieľom je nadviazanie medzinárodných vzťahov a pozdvihnutie významu záležitostí v oblasti školstva na úrovni miestnej samosprávy,
  • školské partnerstvá zamerané na otázky spoločného záujmu s možnosťou výmenných pobytov pre žiakov, triedy a pedagógov.
Kto sa môže zúčastniť?
  • školy (od predškolskej po stredoškolskú úroveň),
  • miestne a regionálne inštitúcie zodpovedné za školské vzdelávanie,
  • jednotlivci pôsobiaci v oblasti školského vzdelávania (niektoré činnosti sú vyhradené pre školy a miestne/regionálne orgány).

Inštitúcie, ktoré sa chcú zapojiť, musia byť zo zúčastnenej krajiny.

Ako sa prihlásiť?

Ďalšie informácie o tom, ako podať žiadosť, získate na webovej lokalite príslušnej národnej agentúry.

 

How can we help?