Διαδρομή πλοήγησης

Συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων/σχολείων

Περί τίνος πρόκειται;

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ σχολείων και οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να βελτιωθούν τα πρότυπα και η ποιότητα της διδασκαλίας και της εκμάθησης.

Αυτές οι «στρατηγικές συμπράξεις» παρέχουν στα μέρη τη δυνατότητα να συνεργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για 2-3 χρόνια, ώστε να εισάγουν καινοτόμες πρακτικές ή/και να δημιουργούν νέες μορφές συνεργασίας με εταίρους από διάφορους τομείς.

Τι περιλαμβάνει;

Προσφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες σε σχολεία και άλλους οργανισμούς:

  • κοινά σχέδια σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τα οποία προσφέρουν δυνατότητες διατομεακής συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης·
  • συμπράξεις μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών, σχολείων και άλλων οργανισμών, οι οποίες διαμορφώνουν διεθνείς δεσμούς και προσδίδουν στα εκπαιδευτικά ζητήματα μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της τοπικής διοίκησης·
  • συμπράξεις σχολείων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με δυνατότητες ανταλλαγών μεταξύ δασκάλων, τάξεων και μαθητών.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;
  • σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·
  • τοπικοί και περιφερειακοί φορείς αρμόδιοι για τη σχολική εκπαίδευση·
  • κάθε οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (ορισμένες δράσεις προορίζονται αποκλειστικά για τα σχολεία και τις τοπικές/περιφερειακές αρχές).

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να προέρχονται από χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση;

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιέχουν οι ιστότοποι των εθνικών οργανισμών.

 

How can we help?