Διαδρομή πλοήγησης

Συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων/σχολείων

Περί τίνος πρόκειται;

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ σχολείων και οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, με στόχο να βελτιωθούν το επίπεδο και η ποιότητα της διδασκαλίας και της εκμάθησης.

Οι «στρατηγικές συμπράξεις» παρέχουν στα μέρη τη δυνατότητα να συνεργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για 1-3 χρόνια, ώστε να παράγουν αποτελέσματα σε καινοτόμα έργα (π.χ. προγράμματα σπουδών, εγχειρίδια, μεθόδους κ.λπ) ή/και να συμμετέχουν στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και νέων μορφών συνεργασίας με εταίρους από διάφορους τομείς.

Για να λάβουν χρηματοδότηση, τα έργα θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον έναν στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής, είτε συγκεκριμένα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, είτε οριζόντια, στον ευρύτερο τομέα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Οι σχετικές πολιτικές προτεραιότητες διευκρινίζονται στον οδηγό του προγράμματος.

Τι περιλαμβάνει;

Προσφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες σε σχολεία και άλλους οργανισμούς:

  • διατομεακά έργα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συνάφειας, μεταξύ οργανισμών από διάφορες χώρες, σε κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς καθώς και τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με δυνατότητα συνεργασίας για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
  • συμπράξεις μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών, σχολείων και άλλων οργανισμών, οι οποίες διαμορφώνουν διεθνείς δεσμούς και προσδίδουν στα εκπαιδευτικά ζητήματα μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της τοπικής διοίκησης·
  • συμπράξεις για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με δυνατότητες ανταλλαγών διδασκόντων και διδασκομένων.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;
  • σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·
  • τοπικοί και περιφερειακοί φορείς αρμόδιοι για τη σχολική εκπαίδευση·
  • κάθε οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης·
  • ορισμένα είδη έργων προορίζονται αποκλειστικά για σχολεία και τοπικές/περιεφερειακές εκπαιδευτικές αρχές.
Πώς να υποβάλετε αίτηση;

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα βρείτε στους ιστότοπους εθνικών φορέων.

 

How can we help?